DomJur

oktober 2019

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u de Domjur.nl-nieuwsbrief van oktober 2019.

Via deze nieuwsbrief houden wij u maandelijks op de hoogte van de jurisprudentie over domeinnamen en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen op het internet die is toegevoegd aan onze databank. Stuurt u ons ook uw jurisprudentie of publicaties die betrekking hebben op domeinnamen of Notice-and-Take-Down. Daarmee helpt u ons onze databank te laten groeien en de bezoekers van Domjur.nl een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Maakt u voor het insturen van uw uitspraak of publicatie gebruik van onderstaande button. Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte in deze zware tijden!

Met vriendelijke groet,

Alissa Verhagen
redactiesecretaris

Stuur uw uitspraak

Al uw uitspraken over (.nl-) domeinnamen en de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen zijn welkom.

Nieuwe uitspraken

Domeinnamen

[X] - Huurdersbelangenvereniging de Alliantie

Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Domeinnaam: HVBA.nl
Datum uitspraak: 10-09-2019
LJN/ECLI: ECLI:NL:GHARL:2019:7332
Kern:

Het staat niet ter discussie dat het aanvankelijk de bedoeling van beide partijen was dat Geïntimeerde in de nieuwe structuur een website kreeg en dat die geregistreerd zou worden op de onderhavige domeinnaam. Het hof oordeelt dat de, door gekrenktheid ingegeven weigering van Appellant om nog langer uitvoering te geven aan wat partijen beoogden en zijn pogingen om de domeinnaam bij een derde partij onder te brengen, onder deze omstandigheden als onrechtmatig jegens Geïntimeerde moet worden aangemerkt. Kortom, overdracht van de domeinnaam wordt toegewezen om deze onrechtmatige gedraging te redresseren.

Dossiers: Overige onrechtmatige daad
Bekijk uitspraak

Stichting Bosch Research and Conservation Project - [X]

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam: <URL>
Datum uitspraak: 19-06-2019
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2019:5033
Kern:

Het recht op een domeinnaam is, anders dan bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, niet wettelijk geregeld. Het feit dat bij de contactgegevens van de domeinnaamhouder de naam van zowel Gedaagde als Eiser zijn ingevuld en het feit dat de registratie door Gedaagde is uitgevoerd in zijn hoedanigheid van teamlid van Eiser, maakt dat de rechtbank tot het oordeel komt dat Eiser moet worden gezien als rechthebbende op de domeinnaam. De rechtbank verklaart voor recht dat Eiser rechthebbende op de domeinnaam is.

Dossiers: Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

Alibaba Group Holding Limited – De Chinese Handelsplaats B.V.

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: taobao.nl
Datum uitspraak: 18-09-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

Ondanks het feit dat de registratiedatum van de domeinnaam dateert van vóór de registratie van Eiser haar Europese merken, oordeelt de Geschillenbeslechter dat er sprake is van gebruik te kwader trouw nu Verweerder de beweringen van Eiser niet heeft betwist. Eiser heeft door middel van eerdere screenshots aan kunnen tonen dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft gebruikt.

Dossiers: Merk, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Hostcloud B.V. – Stichting Justitio Zuid

Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Domeinnaam: streekjobs.be etc.
Datum uitspraak: 30-07-2019
LJN/ECLI: ECLI:NL:GHAMS:2019:2809
Kern:

Het eerder beëindigen van domeinnamen dan zij mag doen op basis van de opzeggingsbrief, leidt tot een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Op basis hiervan kunnen vergoedingen worden toegekend. Om deze vergoeding te ondersteunen kan men een taxatierapport op laten stellen waarin de marktwaarde van de domeinnaam wordt vastgesteld. Kosten die zouden zijn betaald in een hypothetische situatie dat de registraties wel correct waren uitgevoerd, kunnen niet worden gezien als schade wegens de toerekenbare tekortkoming.

Dossiers: Contractuele geschillen
Bekijk uitspraak

LINK MEDIA – [X]

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Domeinnaam: <URL 2>
Datum uitspraak: 13-08-2019
LJN/ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2019:5471
Kern:

Gedaagde heeft een domeinnaam gekocht van een derde voor een bedrag van € 1.100, -. Echter, de voorzieningenrechter is van oordeel dat de gebruikmaking van deze domeinnaam onrechtmatig is jegens Eiser. De omstandigheid dat deze domeinnaam al sinds 1999 is geregistreerd, maakt dat niet anders. Vorderingen van Eiser worden toegewezen en de betwiste domeinnaam zal worden overdragen, tegen een vergoeding van € 1.100,-. Een overdracht om niet ligt niet in de rede, nu voldoende vaststaat dat Gedaagde dat bedrag destijds aan een zogenoemde ‘domainname grabber’ heeft betaald ter verkrijging van deze domeinnaam.

Dossiers: Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Bekijk uitspraak

Overstappen.nl - [X]

Instantie: WIPO Arbitration and Mediation Center
Domeinnaam: easyswitchen.nl
Datum uitspraak: 12-09-2019
LJN/ECLI: -
Kern:

De domeinnaam bestaat uit het merk van Eiser met daaraan de toevoeging ‘’en’’, waardoor het zelfstandig naamwoord ‘’easyswitch’’ verandert in het werkwoord ‘’easyswitchen’’. De Geschillenbeslechter acht de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het merk en de handelsnaam van Eiser. Het feit dat Verweerder's B.V. meerdere domeinnamen heeft die beginnen met ‘’easy’’ gevolgd door een (beschrijvende) aanduiding zorgt niet voor een recht op of legitiem belang. Bovendien stelt de Geschillenrechter vast dat, gezien de mate van bekendheid van Eiser en het feit dat de diensten van Verweerder en Eiser in dezelfde economische sector vallen, Verweerder bekend was of bekend had moeten zijn met Eiser.

Dossiers: Merk, Handelsnaam
Bekijk uitspraak