Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[A] Productions – 123 Video B.V.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
23-11-2010
Rolnummer:
417312 / HA ZA 09-185
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
123video.nl en 123video.com
Eiser(es):
[A] Productions
Verweerder:
123 Video B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
30-07-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres is [A] Productions, producent van erotische films. 123 Video exploiteert een user-generated videowebsite via de domeinnamen 123video.nl en 123video.com. Personen kunnen hierop onder andere video’s plaatsen om deze aan het internetpubliek te tonen. Gebruikers van 123 Video hebben beeldmateriaal geplaatst op de website. Eiseres vordert thans schadevergoeding, wegens inbreuk op haar auteursrechten.

De rechtbank komt tot het oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van een openbaarmaking (een mededeling aan het publiek) nu sprake is van veel meer dan enkel een eenvoudig technisch middel om een mededeling aan het publiek mogelijk te maken of te verbeteren (vgl. het arrest SGAE/Rafael Hoteles, EU HvJ). 123 Video verricht extra diensten, zoals het ordenen en het schoonhouden van de categorie XXX, het converteren, het voorzien van een still, het ter beschikking stellen van bestanden en het desgevraagd toezenden van bestanden. Hieruit trekt zij bovendien profijt. Van het louter faciliteren door 123 Video is derhalve geen sprake en dus heeft 123 Video als openbaarmaker van de op haar website geplaatste fragmenten van [A] films te gelden. Nu zij daartoe geen toestemming heeft gekregen, maakt 123 Video inbreuk op de auteursrechten van [A] Productions. Het handelen in strijd met de auteursrechten van [A] Productions is jegens [A] Productions onrechtmatig.

Het beroep van 123 Video op artikel 6:196c lid 4 BW slaagt niet volgens de rechtbank. Ingevolge artikel 6:196c lid 4 BW is degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld in artikel 3:15d lid 3 BW, bestaande uit het op verzoek opslaan van van een ander afkomstige informatie, onder omstandigheden niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie. Dat is het geval indien hij: a. niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en, in geval van een schadevergoedingsvordering, niet redelijkerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter, dan wel b. zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt. 123 Video stelt onder verwijzing naar deze bepaling dat zij niet aansprakelijk is.

Blijkens de memorie van toelichting bij artikel 6:196c lid 4 BW heeft de wetgever vooropgesteld dat, om in aanmerking te kunnen komen voor de in deze bepaling bedoelde beperkte aansprakelijkheid, de dienstverlener zich - afgezien van het op verzoek opslaan van de informatie - op geen enkele wijze mag inlaten met de van de ander afkomstige informatie. In dit geval laat 123 Video zich wel degelijk in met de van gebruikers afkomstige informatie en heeft zij controle over die informatie en de gebruikers van de website van 123 Video, die onder toezicht van 123 Video handelen.

De rechtbank verwijst de zaak naar de rol, omdat eiseres de tijd gegund wordt met bewijs te komen dat zij rechthebbende op de auteursrechten van enkele van de video’s die op 123 Video zijn geplaatst. Dit punt is namelijk niet vast komen te staan.


Terug