Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[A] – Stichting Slachtoffers

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak:
17-09-2012
Rolnummer:
200.091.157
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[domeinnaam1] en [domeinnaam2]
Eiser(es):
[A]
Verweerder:
Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-10-2012
Kern:

Samenvatting

Appellant is [A]. Geïntimeerden, [B] en de Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland, hebben [domeinnaam1] geregistreerd. Het betreft een website waarop [B] uitlatingen doet over [A]. Reeds in een eerdere procedure is [B] veroordeeld de inhoud van de website onder [domeinnaam2] te verwijderen. Appellant vordert dat geïntimeerden worden veroordeeld om het gebruik van domeinnamen met daarin de naam [A] te staken en gestaakt te houden evenals de inhoud van de domeinnaam van de stichting zelf, sin-nl.org. Tevens vordert appellant overdracht van de domeinnamen met de naam van [A] erin.

In het onderhavige geval is er derhalve sprake van een botsing tussen twee fundamentele rechten: aan de ene kant de vrijheid van meningsuiting van [B] en aan de andere kant het recht van [A] om niet te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen die afbreuk doen aan zijn integriteit, geloofwaardigheid, eer en goede naam. Het gevorderde betekent een beperking van het door artikel 10, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting van [B]. Dit recht kan slechts beperkt worden indien een inbreuk op dat recht een wettelijke grondslag kent en in een democratische samenleving noodzakelijk is.

Op de websites wordt [A] uiteenlopende verwijten gemaakt. Volgens het hof worden de mededelingen niet gerechtvaardigd door de doelen van geïntimeerden om medische misstanden aan de kaak te stellen. Voorshands is niet gebleken dat [A] een fout heeft gemaakt, laat staan heeft bijgedragen aan medische misstanden. Het hof acht het aannemelijk dat [A] aanzienlijke hinder ondervindt van de door [geïntimeerden] in de lucht gehouden website [domeinnaam 2] met de daarop geuite ongefundeerde en diffamerende beschuldigingen en de beide andere websites ( [domeinnaam 1] en sin-nl.org) die verwijzen naar de website [domeinnaam 2]. Bijgevolg weegt het belang van [A] bij verwijdering van de beschuldigingen zwaarder dan het belang van [B]. In het verlengde hiervan acht het hof het registreren van de domeinnamen en het lanceren van de onderhavige websites, met als kennelijk doel om onder een groot publiek, waaronder met name relaties en patiënten van [A], lichtvaardige, ongefundeerde en ernstige beschuldigingen ten aanzien van [A] bekend te maken, onrechtmatig.

Het hof gelast geïntimeerden, hoofdelijk, om hun onrechtmatig handelen jegens [A] te staken en gestaakt te houden en de registratie en/of het gebruik van [domeinnaam 1] en [domeinnaam 2] te staken en/of gestaakt te houden. Tevens gelast jet hof geïntimeerden om al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen op naam te stellen van [A].


Terug