Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. – [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-10-2016
Rolnummer:
DNL2016-0044
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
[Verweerder]eventsupport.nl; [Verweerder].nl
Eiser(es):
[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V.
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
De vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Persoonsnaam
Domjur-nummer:
2017 - 1217
Publicatiedatum:
03-02-2017
Kern:

Geschillenregeling is bedoeld om een efficiënte procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. Geschillenbeslechter oordeelt dat onderhavige geschil geen duidelijk geval is van domeinnaamkaping. Zaak kan niet beslist worden zonder in te gaan op vragen onder Nederlands Recht. Beantwoording hiervan behoort toe aan de bevoegde burgerlijke rechter, Binnen de Regeling is hiervoor geen plaats. Vordering wordt afgewezen.

Samenvatting

Eiser is [Achternaam Verweerder] audio- licht- beeld B.V., Verweerder is [Verweerder]. Eiser is eigendom van het woord- en beeldmerk merk [Achternaam Verweerder], inschrijvingsnummers 0766346 en 0976752, gedeponeerd op 9 december 2004 resp. 2 juni 2015, voor diensten in klassen 35, 41 en 42 (hierna de "merken") en bezit de handelsnamen “[Achternaam Verweerder] Audio” en “[Achternaam Verweerder] audio-licht-beeld B.V. Verweerder is eigenaar van de domeinnamen “[Achternaam Verweerder]eventsupport.nl” en “[Achternaam Verweerder].nl”. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De onderneming van Eiser behoorde sinds de jaren 80 toe aan Verweerder en [Zoon Verweerder]. Bij de overdracht van onderneming aan Eiser zijn alle activa en passiva overgedragen in de Besloten Vennootschap, echter is de tenaamstelling van de Domeinnamen niet aangepast.

[Zoon Verweerder] is een nieuwe onderneming gestart onder de naam “[Zoon Verweerder]”, waarbij de domeinnamen in geschil enkel doorverwijzen naar de website www.[Zoon Verweerder].nl. Tussen Eiser en [Zoon Verweerder] is op 3 februari 2016 een kort geding gevoerd, waarin [Zoon Verweerder] o.a. veroordeeld is in de overdracht van de Domeinnamen. Dit heeft plaatsgevonden.

Binnen de gestelde tijd waarin na een kortgeding een bodemprocedure gestart dient te worden (art. 1019i lid 2 Rv) is geen bodemprocedure gestart door Eiser, waardoor de voorlopige voorzieningen hun kracht verloren. De Domeinnamen zijn daarop weer teruggezet op naam van [Zoon Verweerder]. Eiser heeft vervolgens op 21 juni 2016 om 16:50 uur executoriaal beslag gelegd op de domeinnamen, wegens het niet voldoen van de dwangsommen door [Zoon Verweerder]. Diezelfde dag, om resp. 18:17 uur en 18:47 uur zijn de Domeinnamen door [Zoon Verweerder] overgedragen aan Verweerder.

De geschillenbeslechter stelt dat de Regeling waar Eiser zich op beroept, bedoeld is om eisers een efficiënte en effectieve procedure te bieden tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. De geschillenbeslechter merkt op dat het onderhavige geschil niet een typisch geval is van domeinnaamkaping onder de regeling, omdat het mede voortvloeit uit de ontvlechting van een zakelijke relatie tussen partijen. Als zodanig is het geschil onderwerp geweest van een rechtszaak tussen partijen.

De geschillenbeslechter kan in deze zaak niet beslissen zonder in te gaan op vragen onder Nederlands recht, zoals de betekenis van een executoriaal beslag op domeinnamen. De beantwoording van dergelijke vragen behoort toe aan de bevoegde burgerlijke rechter, waarvoor binnen de Regeling geen plaats is.

De vordering wordt afgewezen, zonder verdere inhoudelijke beoordeling of effect op eventuele toekomstige juridische stappen door partijen.


Terug