Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Bedrijvenpagina Nederland – Bedrijfspagina Benelux

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-03-2012
Rolnummer:
DNL2011-0078
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
bedrijfspagina.nl
Eiser(es):
Bedrijvenpagina Nederland B.V.
Verweerder:
Bedrijfspagina Benelux BVBA
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
18-04-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. en verweerder is Bedrijfspagina Benelux BVBA. Verweerder heeft de domeinnaam bedrijfspagina.nl geregistreerd. Eiser vordert overdracht, volgens art. 2.1 van de Geschillenregeling.

Het dominante deel van de handelsnaam van eiseres (“Bedrijvenpagina”) komt in hoge mate overeen met de domeinnaam van verweerder. De geschillenbeslechter is om deze redenen van oordeel dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van eiseres. Het enkele verschil tussen “Bedrijfspagina” en “Bedrijvenpagina” is naar het oordeel van de geschillenbeslechter in beginsel onvoldoende om te voorkomen dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een (directe of indirecte) economische band bestaat tussen eiser en verweerder. Dit geldt te meer daar eiseres en verweerder soortgelijke diensten aanbieden en op dezelfde geografische markt (heel Nederland) actief zijn.

De geschillenbeslechter is van oordeel dat in het licht van de door eiseres aangevoerde feiten en de betwisting door verweerder onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat verweerder de domeinnaam uitsluitend ter misleiding van klanten van eiseres gebruikt. Verweerder heeft zijn onderneming opgericht met als doel de exploitatie van een online bedrijvenpagina. Uit de inhoud van de betreffende website blijkt dat de domeinnaam met name ook voor bona fide commerciële doeleinden gebruikt wordt. Deze bona fide exploitatie van de domeinnaam is voldoende om een recht of legitiem belang aan te nemen aan de kant van verweerder.

De geschillenbeslechter stelt ten aanzien van het derde vereiste van artikel 2.1 (registratie of gebruik te kwader trouw) dat het beweerde misleidende handelen waarvan verweerder een verwijt wordt gemaakt, niet kan leiden tot toewijzing van de vordering op grond van de Geschillenregeling. De toetsing van de rechtmatigheid van dit beweerde handelen van verweerder is voorbehouden aan de gewone (civiele) rechter. Door eiseres zijn geen andere relevante omstandigheden aangevoerd die zien op een registratie of gebruik te kwader trouw.

De geschillenbeslechter wijst de vordering af.


Terug