Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Belgian Electronic Sorting Technology NV - Visys NV

Procedure:
prejudiciele procedure
Instantie:
Hof van Justitie
Datum uitspraak:
10-07-2013
Rolnummer:
C-657/11
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
bestlasersorter.com
Eiser(es):
Belgian Electronic Sorting Technology NV
Verweerder:
Visys NV
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
19-12-2013
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Belgian Electronic Sorting Technology NV, houdster van het Benelux-beeldmerk BEST. Gedaagden zijn Visys NV, tevens houder van de domeinnaam bestlasersorter.com en [persoonsnaam 1]. Eiseres vordert gedaagden te bevelen inbreuk op haar handelsnaam- en merkrecht te staken en gestaakt te doen houden en stelt tevens dat gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op de regeling inzake misleidende en vergelijkende reclame. Dit arrest betreft een verzoek tot prejudiciële beslissing - ingediend bij het Hof van Justitie - aangaande de vraag of registratie en gebruik van een domeinnaam onder het begrip reclame van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG valt.

Het Hof van Justitie oordeelt dat artikel 2 punt 1 van richtlijnlijn 84/450 en artikel 2 sub a van richtlijn 2006/114 het begrip reclame definiëren als iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten. Bij de beoordeling of een bepaalde praktijk een vorm van reclame in de zin van deze bepalingen vormt, dient rekening te worden gehouden met de doelstelling van de richtlijnen 84/450 en 2006/114, namelijk zoals uit artikel 1 van deze richtlijnen blijkt, handelaren te beschermen tegen misleidende reclame en de onbillijke gevolgen daarvan en de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame is geoorloofd. Als gevolg hiervan kan het begrip reclame als bedoeld in de richtlijn niet zo worden uitgelegd en toegepast dat de door een handelaar ter bevordering van de verkoop van zijn waren of diensten genomen initiatieven die het economische gedrag van de consument kunnen beïnvloeden en dus een negatieve weerslag voor de concurrenten van deze handelaar kunnen hebben, niet onder de door deze richtlijn opgelegde regels inzake eerlijke concurrentie vallen.

Volgens het Hof kan gelet op de doelstellingen niet worden geoordeeld dat de registratie van een domeinnaam – een louter formele handeling, die op zich niet noodzakelijkerwijs inhoudt dat de potentiële consumenten bekend kunnen raken met de domeinnaam en hun keuze zodoende niet kan beïnvloeden - een mededeling vormt die ertoe strekt de afzet van goederen of diensten van de houder van de domeinnaam te bevorderen. De enkele registratie van een domeinnaam bevat geen reclameboodschap maar vormt hoogstens een beperking van de communicatiemogelijkheden van deze concurrent, welke beperking in voorkomend geval op basis van andere wettelijke bepalingen kan worden aangevochten.

Ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam wordt opgekomen tegen het feit dat gedaagde de domeinnaam gebruikt om een website in onder te brengen waarvan de inhoud identiek is aan die van de gebruikelijke websites van gedaagde die toegankelijk zijn via de domeinnamen www.visys.be en www.visysglobal.be. Een dergelijk gebruik heeft wel tot doel de afzet van de goederen of de diensten van de houder van de domeinnaam te bevorderen. Immers ook via een zorgvuldig gekozen domeinnaam – die tot doel heeft zo veel mogelijk internetgebruikers ertoe aan te zetten om deze website te raadplegen en belangstelling voor zijn aanbod te tonen - kan de houder de verkoop van zijn waren of diensten bevorderen. Daarnaast moet een dergelijk gebruik van een domeinnaam die naar een aantal waren of diensten dan wel naar de handelsnaam van een onderneming verwijst, worden beschouwd als een mededeling die gericht is tot de potentiële consument en waarmee hem wordt aangegeven dat hij onder die naam een website betreffende deze waren of diensten dan wel betreffende de betrokken onderneming zal vinden.

Hieruit kan worden afgeleid dat een domeinnaam onder het begrip reclame uit richtlijn 84/450 valt.


Terug