Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

BMW - X5 Centrum

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak:
11-04-2005
Rolnummer:
2004/948 KG
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
x5-centrum, x5centrum.nl
Eiser(es):
BMW Aktiengesellschaft
Verweerder:
X5 Centrum B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Merk
Domjur-nummer:
2005-234
Publicatiedatum:
10-11-2005
Kern:

Samenvatting

Appellante (BMW) is producent van personenauto's, waaronder X5. Geïntimeerde (X5 Centrum) is een onderneming die onder die handelsnaam en statutaire naam auto's in- en verkoopt. Haar voorraad bestaat voornamelijk uit auto's van het merk BMW en ongeveer eenderde uit auto's van het type X5. "X5 Centrum" staat tevens op haar bedrijfspand en wordt door X5 Centrum overal waar zij haar onderneming aanduidt gebruikt. X5 Centrum heeft de domeinnamen www.x5-centrum.nl en www.x5centrum.nl laten registreren bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. BMW komt op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het teken X5 geen (gemeenschaps)merk is, omdat het zonder de combinatie met het merk BMW geen onderscheidend vermogen zou hebben. Het hof overweegt dat het teken, wil het als (gemeenschaps)merk beschermd worden, onderscheidend vermogen moet bezitten. Daarbij is van belang of het teken die onderscheidende (merk)functie in het economische verkeer ook daadwerkelijk vervult. Het hof is van oordeel dat het teken X5 inderdaad geschikt is om een bepaald type personenauto aan te duiden, terwijl het relevante publiek dit teken ook beschouwt als aanduiding van dit model auto en derhalve als merk opvat. Dat in de Benelux al honderden X-merkinschrijvingen voor de automobielbranche bestaan doet hieraan niet af zodat het grief slaagt BMW heeft op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt dat X5 Centrum de merken BMW en/of X5 als metatags voor haar website gebruikt, zodat de vordering, voorzover hierop gebaseerd, niet kan worden toegewezen. X5 Centrum beroept zich op art.13 van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie inzake het Gemeenschapsmerk en op het arrest van HvJ EG van 23 februari 1999 over de uitleg van Richtlijn 89/104 (Zaak C-63/97 BMW/[...]). De artikelen 9 lid 1 en 13 van de Verordening komen inhoudelijk overeen met de inhoud van artikel 5 lid 1 en 2 en artikel 7 van de Richtlijn. X5 Centrum heeft in dat kader aangevoerd dat zij als wederverkoper van rechtmatig door de merkhouder zelf in de gemeenschap in het verkeer gebrachte merkwaren het publiek duidelijk mag maken dat zij BMW's van het type X5 verhandelt, omdat zij zich aan de daarvoor in voormeld arrest geformuleerde criteria heeft gehouden. Dit zou inhouden dat X5 Centrum het merk mag gebruiken, tenzij de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen X5 Centrum en de merkhouder (BMW) bestaat. BMW zou in dit geval het gebruik op grond van de artt. 5 tot en met 7 van de Richtlijn 89/104 niet mogen verbieden. Echter, het gebruik door X5 Centrum van het gemeenschapsmerk X5 van BMW met de toevoeging "Centrum" is naar het oordeel van het hof gebruik van het gemeenschapsmerk X5 in de zin van art. 9 lid 1 sub a, althans van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening, omdat X5 Centrum haar onderneming aanduidt door het enkele gebruik van het merk X5 met de toevoeging "Centrum" in haar handels- en statutaire naam, in haar domeinnamen, op de gevel van haar ondernemingspand en in verdere aankondigingen. Hierdoor wekt zij ten onrechte de indruk dat tussen haar en de merkhouder BMW een commerciële band bestaat. Het enkele feit dat het uiterlijk van de gevel van het ondernemingspand van X5 Centrum niet geheel aansluit bij de huisstijl van BMW, neemt voormelde indruk niet weg. Wat de domeinnamen betreft, wordt deze indruk bevestigd, doordat op de startpagina van de website van X5 Centrum het merk X5 in paginavullende letters staat weergegeven met daarin onderdelen van foto's van een BMW X5, alsmede door het dominante gebruik van de "huiskleuren" van BMW. X5 Centrum doet niets om voormelde indruk op de website weg te nemen. Uit het hiervoor overwogene vloeit voort dat het voeren van de handelsnaam X5 Centrum eveneens strijdig is met het verbod uit art. 5a Handelsnaamwet. De vorderingen zullen worden toegewezen, behoudens voor zover daarin wordt gevorderd X5 Centrum te verbieden het teken BMW of X5 te gebruiken. Deze vordering gaat te ver, daar aldus in de omschrijving van het verbod/gebod geen afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet daaronder begrepen is en een dergelijk verbod/gebod aldus ook rechtmatig gebruik zou omvatten. De domeinnaam moet worden doorgehaald.


Terug