Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – Euroaccess Enterprises

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch
Datum uitspraak:
07-07-2008
Rolnummer:
174537/ KG ZA 08-261
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
Euroaccess Enterprises Ltd
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Gedaagde is Euroaccess Enterprises, een bedrijf dat internetdiensten verleent waaronder het hosten van de website torrent.to. Op de website worden o.a. recente films en muziekbestanden (d.m.v. de zogenaamde BitTorrent techniek) ter downloading aangeboden zonder toestemming van de auteurs- en nabuurrechthebbenden. Brein vordert dat Euroaccess het hosten en toegang verlenen tot het internet staakt en gestaakt houdt en de naw-gegevens van de (rechts)personen bekendmaakt achter de website.

De voorzieningenrechter stelt vast dat het Nederlandse recht in deze zaak van toepassing is. De inbreuk op een auteurs- of naburig recht is een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW. In het eerste lid van artikel 3 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad is bepaald dat verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op welks grondgebied de daad plaatsvindt. In het onderhavige geval kan de website torrent.to wereldwijd worden geraadpleegd en is onduidelijk in welk land de aanbieder van die website is gevestigd. De site blijkt zich echter ook op Nederlandse bezoekers te richten, gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten, de reclameboodschappen in de Nederlandse taal en het feit dat de site in Nederland gehost wordt. Daarmee kan het Nederlandse recht worden toegepast.

De voorzieningenrechter stelt vast dat Euroaccess door haar rol als webhost de gelegenheid biedt tot het verrichten van onrechtmatige activiteiten in de vorm van structurele inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen via het internet en daarmee onrechtmatig handelt jegens de auteursrechthebbenden en Brein. Euroaccess moet daarom de website afsluiten.

De voorzieningenrechter stelt dat Euroaccess ook de naw-gegevens van de (rechts)personen die schuilgaan achter torrent.to moet bekendmaken. Uit een arrest van de Hoge Raad (HR 25 november 2005, IER 2006, 2) vloeit voort dat een dienstverlener als Euroaccess onder omstandigheden verplicht kan zijn om aan derden informatie te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst kunnen worden geïdentificeerd. Hiervoor moeten de betrokken belangen worden afgewogen. In dit geval weegt het belang van Brein bij het verkrijgen van de NAW-gegevens (waarmee de websitehouder in rechte betrokken kan worden) dient te prevaleren boven het belang van Euroaccess en dat van de websitehouder om de gegevens geheim te houden. Daarmee is voldoende aannemelijk dat Euroaccess in strijd handelt met een (ongeschreven) zorgvuldigheidsnorm, hetgeen een onrechtmatige daad oplevert.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe.


Terug