Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – ISP’s

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
09-05-2012
Rolnummer:
413085 / KG ZA 12-156
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
thepiratebay.org e.a.
Eiser(es):
Stichting Brein
Verweerder:
Internet serviceproviders
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
28-06-2012
Kern:

Samenvatting

In deze procedure vordert Brein van een aantal Internet Seviceporviders (UPC, KPN, T-Mobile en Tele2) dat zij evenals Ziggo en XS4ALL de toegang tot The Pirate Bay (via welk IP-adres, welke domeinnaam of welk subdomein deze ook opereert) te blokkeren en geblokkeerd houden voor hun abonnees. De ISP’s hebben samen met Ziggo en XS4ALL 90 procent van de Nederlandse breedbandmarkt in handen. De ISP’s weigeren de toegang tot The Pirate Bay te blokkeren. De voorzieningenrechter moet zich in beginsel richten naar het bodemoordeel in de zaak van BREIN tegen XS4ALL en Ziggo van 11 januari 2012, daar het gaat om identieke vorderingen.

De voorzieningenrechter stelt vast dat via de ISP’s, door hun abonnees, inbreuken worden gepleegd op de auteursrechten van de bij Brein aangesloten partijen. De voorzieningenrechter oordeelt dat een dienst bestaande uit het verlenen van toegang tot The Pirate Bay kan worden aangemerkt als een dienst die wordt gebruikt om inbreuk te maken in de zin van de artikelen 26d Aw en 15e WNR. Daarbij eisen de artikelen 26d Aw en 15e WNR niet dat de inbreuk wordt gemaakt tijdens het gebruik van de dienst. Het volstaat dat de dienst wordt gebruikt om inbreuk te maken.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de gevorderde blokkering niet een voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve aanpak van de inbreuken is. De gevorderde maatregel voldoet ook aan het beginsel van subsidiariteit, aangezien het beoogde doel niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden bereikt. Wat betreft de legitieme bezoeken aan The Pirate Bay die door de blokkering eveneens worden belemmerd, oordeelt de voorzieningenrechter dat The Pirate Bay hoofdzakelijk wordt bezocht om inbreuk te maken en het belang bij toegang tot de legale content beperkt is, gegeven het marginale legale aanbod en de mogelijkheid om via andere websites kennis te nemen van het legale aanbod. Dit beperkte belang weegt niet op tegen het belang van de bij BREIN aangesloten rechthebbenden bij de gevorderde blokkering.

De beperking van de vrijheid van meningsuiting van de beheerders van The Pirate Bay is naar het oordeel van de voorzieningenrechter noodzakelijk ter bescherming van de rechten van de rechthebbenden. Het recht van de abonnees op het ontvangen van informatie wordt niet beperkt, omdat de informatie ook verspreid wordt via kanalen die wel de instemming van rechthebbenden hebben. De gevorderde maatregel beoogt slechts te voorkomen dat die content door middel van inbreuken ter beschikking wordt gesteld aan het publiek. Zonder de maatregel zou het openbaarmakingsrecht van de rechthebbenden onaanvaardbaar wordt uitgehold. De inmenging in de vrijheid van ondernemerschap in de zin van artikel 16 van het Handvest van Grondrechten is slechts beperkt, daar de gevorderde blokkeringsmaatregelen technisch eenvoudig zijn uit te voeren en geen hoge kosten voor de providers meebrengen.

De gevorderde blokkeringsmaatregel voldoet aan de eisen die het EVRM en het Handvest aan beperkingen stellen. De beperking is "voorzien bij wet", daar de gevorderde blokkeringsmaatregel kan worden gebaseerd op de artikelen 26d Aw en 15e WNR. De reikwijdte en uitvoeringsmodaliteiten van die bepalingen zijn voldoende precies aangegeven. De beperking is tevens noodzakelijk omdat het doel niet kan worden bereikt met minder ingrijpende maatregelen en de beperking van de rechten van de providers en derden proportioneel is ten opzichte van het belang van de maatregel.

De voorzieningenrechter beveelt de ISP’s de diensten die door hun abonnees worden gebruikt om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van de rechthebbenden wier belangen BREIN behartigt, te staken en gestaakt te houden, door middel van het blokkeren en geblokkeerd houden van de toegang van hun abonnees tot de domeinnamen/(sub)domeinen en IP-adressen via welke The Pirate Bay opereert, te weten. De gevorderde uitbreiding van het bevel tot andere, door BREIN later aan te leveren IP-adressen en domeinnamen wordt afgewezen.


Terug