Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein - Mininova

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak:
25-08-2009
Rolnummer:
250077 / HA ZA 08-1124
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
mininova.org
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
Mininova B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Gedaagde is Mininova die zich bezighoudt met de exploitatie van een zogenaamd BitTorrent-platform (mininova.org). Brein vordert een verklaring voor recht dat Mininova inbreuk maakt op auteursrechten en daarmee onrechtmatig handelt. Brein vordert tevens dat Mininova bevolen wordt het aanbieden van (verwijzingen naar) auteursrechtelijk beschermde werken te staken en gestaakt te houden.

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van zelfstandige openbaarmaking in de zin van de Auteurswet en dus niet van ongeautoriseerd beschikbaar stellen van auteursrechtelijk beschermde werken. Onder ‘openbaarmaking’ van een werk in de zin van de Auteurswet moet worden verstaan een handeling waardoor het werk voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt. ‘Openbaarmaking’ ziet niet op het enkel ter beschikking stellen van de faciliteiten om werken openbaar te maken. Mininova heeft op geen enkel moment de macht over het bestand zelf en kan het dus ook niet bewerken of verwijderen.

De rechtbank concludeert echter wel dat Mininova op structurele wijze het maken van inbreuk op auteursrechten faciliteert. De torrents op het platform van Mininova verwijzen in overwegende mate naar auteursrechtelijk beschermde werken en Mininova helpt de gebruiker optimaal bij het zoeken en vinden van die torrents. Uit de handelingen van de administrators en de moderators op de forumsite van Mininova blijkt dat Mininova het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal stimuleert en incidenteel zelf inbreukmakend materiaal uploadt. Daarbij profiteert Mininova van dergelijke inbreuken doordat haar inkomsten (via reclame) afhankelijk zijn van het aantal gebruikers en dus van de torrents op haar platform.

Mininova ontkomt niet aan aansprakelijkheid door een beroep op de vrijstellingen in artikel 6:196c lid 4 BW. Dit artikel is niet op Mininova van toepassing, omdat Mininova zich wel inlaat met de informatie op haar platform (indeling in categorieën, verwijderen van torrents, het helpen van gebruikers bij het verkrijgen van bruikbare bestanden en het zelf incidenteel uploaden van bestanden). De rechtbank acht het aannemelijk dat Brein ten gevolge van de handelwijze van Mininova schade lijdt. Deze handelswijze is daarmee in strijd met hetgeen jegens de rechthebbenden in het maatschappelijk verweer betaamt. De handelwijze van Mininova is, aldus de rechtbank, onrechtmatig.

Het onrechtmatig handelen van Mininova bestaat mede uit het schenden positieve verplichting om binnen zekere grenzen het ontstaan of voortbestaan van schade van een derde te voorkomen. De grote mate van betrokkenheid van Mininova bij de inhoud van hetgeen op haar platform is en wordt opgeslagen, betekent dat die zorgplicht zich uitstrekt tot een verplichting om effectieve maatregelen te nemen om de aanwezigheid van torrents die verwijzen naar bestanden met auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen.

De rechtbank oordeelt dat de verplichting voor Mininova om de torrents te zoeken en te selecteren die verwijzen naar bestanden die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten niet disproportioneel is. De verantwoordelijkheid voor het schonen van het platform rust op Mininova.

De rechtbank wijst het gevorderde toe.


Terug