Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – News-Service

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
27-09-2011
Rolnummer:
434569/ HA ZA 09-2443
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
News-Service Europe B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
25-11-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Gedaagden zijn News-Service Europe B.V. (NSE) en News-Service Consumers B.V. NSE is een Usenet Service Provider (USP) en biedt tegen betaling toegang tot Usenet. Het Usenet is onderdeel van het Internet en een wereldwijd technologisch platform voor het uitwisseling van berichten. Usenet wordt (inmiddels) gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het met behulp van teksten discussiëren over onderwerpen, maar ook voor het verspreiden van berichten die afbeeldingen, beelden, geluid en/of software bevatten. Brein vordert verklaringen voor recht dat NSE c.s. inbreuk maakt op auteursrechten en naburige rechten van bij Brein aangeslotenen

De rechtbank stelt vast dat het enkele feit, dat op de servers van NSE enkel alfanumerieke artikelen staan, niet betekent dat er geen sprake is van een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging of openbaarmaking. Het gaat er bij het verveelvoudigingsbegrip om of er een stoffelijk exemplaar is vervaardigd waarin het werk is vastgelegd. Het toegepaste technische procedé is hierbij niet relevant. Blijkens artikel 13a Aw wordt onder een verveelvoudiging niet verstaan de tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard […] met als enig doel: a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of; b) een rechtmatig gebruik van een werk mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische waarde bezit. Blijkens de Memorie van Toelichting dient artikel 13a Aw het doel om kopieën die slechts een technisch en functioneel doel hebben, buiten het bereik van het auteursrecht te houden en internetproviders te vrijwaren van auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor het doorgeven van beschermde werken aan gebruikers. De rechtbank concludeert dat de opslag van artikelen op de spoolservers van NSE niet van voorbijgaande aard is en NSE zich niet op de uitzondering van artikel 13a Aw kan beroepen. De rechtbank concludeert dat de gevorderde verklaring voor recht kan worden toegewezen voor zover NSE artikelen met daarin vervat de beschermde werken van bij Brein aangeslotenen geheel of gedeeltelijk vastlegt op haar spoolserver, met het oog op het ter beschikking stellen aan derden van die werken, zonder dat daarvoor toestemming is verkregen van de rechthebbenden op die werken. De verklaring voor recht kan ook worden toegewezen voor zover deze ziet op een gedeeltelijke vastlegging (van enkele artikelen). Anders is dit voor de artikelen die op de feederservers binnenkomen en die 'in een flits' worden overgezet naar de feederservers. Hier kan wel sprake zijn van een tijdelijke reproductie.

De rechtbank stelt voorop dat onder de openbaarmaking van een werk ingevolge artikel 12 lid 1 sub 1 Aw mede wordt verstaan de openbaarmaking van een verveelvoudiging, alsmede dat het begrip 'openbaarmaking' van art. 12 Aw tenminste moet beantwoorden aan het begrip 'mededeling aan het publiek' van artikel 3 van de auteursrechtrichtlijn (2001/29). NSE gaat verder dan de (strikte) terbeschikkingstelling van fysieke faciliteiten ten einde mededelingen mogelijk te maken of te verrichten. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de situatie waarbij de artikelen die NSE ter beschikking stelt afkomstig zijn van een gebruiker die de artikelen uploadt en de situatie waarin deze artikelen afkomstig zijn van andere USP's. Met betrekking tot de eerste situatie maakt NSE openbaar, omdat zij meer doet dan de strikte technische beschikbaarstelling van technische faciliteiten. Dit blijkt uit het onderscheid dat ze maakt tussen tekstartikelen en binaries en uit het feit dat zij de retentietijd bepaalt. Met betrekking tot de tweede situatie is er sprake van openbaarmaking omdat NSE de (van andere USP’s) ontvangen artikelen ter beschikking stelt aan een nieuw publiek en dat er dus sprake is van mededelingen aan het publiek als bedoeld in artikel 3 van de richtlijn. Derhalve kan ook de verklaring voor recht worden toegewezen in die zin NSE inbreuk maakt op de auteursrechten op werken en de naburige rechten op werken van de bij Brein aangeslotenen, indien NSE binaries waarin de betreffende werken zijn belichaamd geheel of gedeeltelijk vanaf haar spoolservers aan gebruikers (van haar resellers) ter beschikking stelt.

Gelet op een en ander (en gelet ook op de samenhang met de inbreukmakende verveelvoudigings- en openbaarmakingshandelingen van NSE) acht de rechtbank het handelen van NSE in strijd met de jegens de bij Brein aangeslotenen in acht te nemen zorgvuldigheid. NSE faciliteert welbewust de openbaarmaking van illegale content door andere USP's door de door gebruikers op haar servers geposte binaries vanaf haar servers ter beschikking te stellen aan bedoelde andere USP's, opdat zij de betreffende binaries ter beschikking van de bij hen aangesloten abonnees kunnen stellen. Dit is onrechtmatig jegens de rechthebbenden op de in die binaries vervatte werken, zodat ook een verbod op deze handelingen op zijn plaats is.

De rechtbank wijst de vorderingen toe.


Terug