Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – Techno Design

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
05-12-2011
Rolnummer:
404821 / KG ZA 11-1183
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
Techno Design "internet programming" B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
23-02-2012
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, beschermer van de belangen van auteursrechthebbenden. Gedaagde, Techno Design, is een payment provider. Zij biedt een online-betaaldienst aan met behulp waarvan bezoekers van een website betalingen kunnen verrichten aan de beheerder van de website. Op internet was onder de domeinnaam greece-forever.info een website beschikbaar die fungeerde als een platform voor het uitwisselen van entertainmentbestanden via zogeheten torrents. Via Techno Design hebben bezoekers tokens gekocht waarmee zij gebruik konden maken van verschillende diensten, zoals betere functionaliteiten en sneller downloaden. Brein tracht de identiteit van de verantwoordelijken achter greece-forever.info (thans actief onder een ander adres en niet meer betaald) te achterhalen omdat die naar haar oordeel met de website auteursrechtinbreuken door derden faciliteerden. Brein vordert dat Techno Design de NAW-gegevens of andere identificerende gegevens verstrekt van de verantwoordelijke voor het aanhouden van de betaalaccount die door Techno Design is gekoppeld aan betalingen verricht op en via de website greece-forever.info,

Bij de beoordeling van de gevorderde gegevensverstrekking zijn de volgende omstandigheden van belang (HR 25 november 2011, LJN AU4019, Lycos - Pessers):

a. de mogelijkheid dat de informatie jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;
Vast staat dat via de website structureel en grootschalig inbreuken zijn gepleegd op auteursrechten en naburige rechten van bij Brein aangesloten rechthebbenden. Er is sprake van “evident onrechtmatig handelen”: handelen waarvan ook voor een derde die erop wordt gewezen, zoals Techno Design, duidelijk moet zijn dat het onrechtmatig is.

b. de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;
Brein heeft de gegevens nodig om de verantwoordelijken te kunnen aanspreken en de voortdurende inbreuken te kunnen stoppen.

c. er bestaan geen minder ingrijpende mogelijkheid om de NAW-gegevens te achterhalen;
Brein heeft succesvol aangevoerd dat als het gaat om de verkrijging van gegevens, het effectiever is om een payment provider aan te spreken dan een hosting provider. Een payment provider zoals Techno Design moet op zijn minst bepaalde identificerende gegevens van zijn klanten bijhouden om de dienst te kunnen uitvoeren. Een hosting provider daarentegen kan zijn diensten verrichten zonder identificerende gegevens van de klant en een eventuele betaling voor die dienst kan anoniem worden verricht. Niet kan van BREIN worden verwacht dat zij in dit geval eerst de hosting provider aanspreekt.

d. afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder.
Het belang van de verantwoordelijken om anoniem te blijven prevaleert niet. De verantwoordelijken zijn in het economisch verkeer actief. De dienst die zij aanbieden moet bovendien worden gekwalificeerd als een dienst van de informatiemaatschappij in de zin van artikel 3:15d lid 3 BW. Dergelijke diensten mogen niet anoniem worden aangeboden (art. 3:15d lid 1 sub a BW). De voorzieningenrechter stelt vast dat de gegevensverstrekking is toegestaan op grond van artikel 8 sub f Wbp. Ook de belangen van Techno Design prevaleren niet op basis van het bovenstaande.

De gevorderde verstrekking van identificerende gegevens moet worden toegewezen. Brein kan echter uitsluitend aanspraak maken op gegevens van personen die (vermoedelijk) verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de website. Daaronder vallen de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het aanhouden van het account bij Techno Design en de persoon of de personen die het contact hebben onderhouden met Techno Design, maar niet personen die “anderszins als tussenpersoon tussen Techno Design en de verantwoordelijken voor de website diensten verlenen voor de verantwoordelijken voor de website”.

De voorzieningenrechter beveelt Techno Design tot het verstrekken van de gevorderde identificerende gegevens.


Terug