Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – XS Networks B.V.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
23-10-2012
Rolnummer:
412217 / HA ZA 12-153
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
sumotorrent.com
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
XS Networks B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
27-11-2012
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Gedaagde is XS Networks, een hostingprovider en een internet serviceprovider (ISP). Gedaagde heeft de website sumotorrent.com, een BitTorrent website, gehost. Eiseres stelt dat via sumotorrent.com inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de bij Eiseres aangesloten partijen. Eiseres vordert dat gedaagde bevolen wordt om sumotorrent.com van het internet te verwijderen en verwijderd te houden en de identificerende gegevens te verstrekken van degenen die achter de website zitten.

Uitgangspunt voor de rechtbank is dat het beschikbaar stellen van auteursrechtelijk beschermde werken via het internet waardoor deze toegankelijk worden voor anderen kan worden aangemerkt als een openbaarmaking in de zin van de Auteurswet (Aw) en de Wet Naburige Rechten (WNR). Indien dit zonder toestemming van de rechthebbenden gebeurt, is in beginsel sprake van inbreuk op het desbetreffende auteursrecht of naburige recht en dus van onrechtmatig handelen jegens de rechthebbenden. Nu iedere gebruiker die heeft gedownload het desbetreffende bestand in beginsel direct weer beschikbaar stelt (en daarmee uploadt), mag ervan uit worden gegaan dat alle gebruikers van Sumotorrent inbreuk maken op de auteursrechten en naburige rechten. Niet bestreden is dat de houders van Sumotorrent hier wetenschap van hebben. De rechtbank concludeert dat (de houders van) Sumotorrent onrechtmatig (handelen/) handelt jegens de bij eiseres aangeslotenen, door het bieden van gelegenheid tot het uitvoeren van op de auteursrechten en naburige rechten inbreukmakende handelingen door gebruikers van Sumotorrent. Gedaagde gaf met haar dienstverlening als host ook (de houders van) Sumotorrent gelegenheid tot het verrichten van onrechtmatige activiteiten. Onder de gegeven omstandigheden handelde gedaagde onrechtmatig ten opzichte van de bij eiseres aangesloten rechthebbenden. Het gaat hier om een eigen aansprakelijkheid van gedaagde. Het onrechtmatige karakter van (de activiteiten op) Sumotorrent was evident. Dat het aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbenden niet is toegestaan, mag bekend worden verondersteld – zeker voor een professionele aanbieder van hostingactiviteiten.

Bij de beantwoording van de vraag of gedaagde kan worden verplicht om identificerende gegevens (zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens) met betrekking tot de houders van Sumotorrent aan eiseres te verschaffen, is het arrest van de Hoge Raad in de zaak Lycos/Pessers (HR 25 november 2005, LJN: AU4019) maatgevend. Uit dat arrest volgt dat een dienstverlener als gedaagde onder omstandigheden verplicht kan zijn om aan derden informatie te verstrekken waarmee de afnemers van een dienst kunnen worden geïdentificeerd. Of die verplichting bestaat, dient te worden beoordeeld aan de hand van afweging van de betrokken belangen. Daarbij mag, volgens de Hoge Raad, niet te lichtvaardig worden voorbijgegaan aan het belang van de vrije meningsuiting. Gesteld noch gebleken is echter dat het belang van vrije meningsuiting in het geval van Sumotorrent een rol speelt. Gedaagde handelt in strijd met een (ongeschreven) zorgvuldigheidsnorm, hetgeen een onrechtmatige daad oplevert, indien zij niet aan eiseres de gegevens verstrekt die zij heeft, op grond waarvan eiseres de houders van Sumotorrent kan achterhalen. Een dergelijke verplichting gaat niet zo ver dat daaruit zonder meer volgt dat gedaagde ten behoeve van derden, zoals eiseres, correcte identificerende informatie van haar klanten dient bij te houden of daar actief onderzoek naar dient te verrichten.

Wat betreft de artikelen 26d Aw en 15e WNR stelt de rechtbank dat deze geen aansprakelijkheid van de tussenpersoon scheppen ten aanzien van de inbreukmakende handelingen van de derde die gebruik maakt van de door de tussenpersoon verleende dienst, maar zich beperken tot een bevel tot staking. Daar de hosting reeds gestaakt is heeft eiseres geen belang meer bij een beroep op deze artikelen.

De rechtbank verbiedt gedaagde om een inhoudelijk met Sumotorrent overeenstemmende website van dezelfde klant als Sumotorrent, beschikbaar te maken op het internet en om alle identificerende gegevens waarover zij beschikt over de klant van gedaagde te verstrekken aan eiseres.


Terug