Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Brein – Ziggo / XS4ALL

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
10-01-2012
Rolnummer:
374634 / HA ZA 10-3184
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
thepiratebay.org e.a.
Eiser(es):
Brein
Verweerder:
Ziggo B.V. en XS4ALL Internet B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
03-02-2012
Kern:

Samenvatting

Eiser is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Gedaagden zijn Ziggo B.V. en XS4ALL B.V., beide Internet Service Providers (ISP’s). Brein vordert dat de rechtbank Ziggo en XS4ALL gebiedt hun diensten die gebruikt worden om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van rechthebbenden wier belangen Brein behartigt te staken en gestaakt te houden door IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen van The Pirate Bay te blokkeren en geblokkeerd te houden voor hun abonnees, alsmede een verklaring voor recht dat Ziggo en XS4ALL in strijd handelen met artikel 26d Aw en artikel 15e Wnr, althans onrechtmatig handelen jegens de rechthebbenden indien zij verzuimen dit te doen.

De rechtbank stelt vast dat gelet op rapporten van TNO circa 90 tot 95 procent van de torrents die via The Pirate Bay kunnen worden gedownload illegaal materiaal betreft. Het betreft een minimum percentage daar illegaal materiaal aanzienlijk vaker wordt gedownload dan legaal materiaal. Tevens is vast komen te staan dat circa 30 procent van de Ziggo abonnees en 4,5 procent van de XS4ALL abonnees recentelijk illegaal materiaal via The Pirate Bay hebben gedownload. Onomstreden is dat het uploaden van illegaal materiaal door gebruikers van The Pirate Bay naar Nederlands recht inbreuk maakt op de auteursrechten en naburige rechten van de rechthebbenden. De rechtbank overweegt dat in de praktijk gebruikers die downloaden ook uploaden. Derhalve heeft circa 30 procent van de abonnees van Ziggo en 4,5 procent van de abonnees van XS4ALL recentelijk inbreuk gemaakt op de auteursrechten en de naburige rechten van de rechthebbenden.

Naar het oordeel van de rechtbank is voldaan aan de vereisten van de artikelen 26dAw en 15e Wnr dat sprake is van tussenpersonen (Ziggo en XS4ALL) wier diensten (toegang tot het internet en dus tot The Pirate Bay) door derden (abonnees van Ziggo en XS4ALL) worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht/naburige recht te maken (door illegaal materiaal te uploaden). De artt. 26d Aw en 15e Wnr vereisen niet dat de tussenpersoon zelf onrechtmatig handelt jegens de rechthebbende. Derhalve kan op grond van de artt. 26d Aw en 15e Wnr een bevel aan Ziggo en XS4ALL worden opgelegd om die diensten te staken. Deze bepalingen moeten worden geïnterpreteerd in het licht van (onder meer) artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn, wat bepaalt dat een rechter een tussenpersoon ook moet kunnen gelasten om maatregelen te treffen om nieuwe inbreuken te voorkomen (HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, LJN BR3605, L'Oréal-eBay). Wel moet een juist evenwicht moet worden verzekerd tussen de grondrechten en belangen van alle betrokkenen (HvJ EU 24-11-2011, C-70/10, Sabam - Scarlet).

Naar het oordeel van de rechtbank is aan het subsidiariteitsvereiste voldaan, omdat er voor Brein geen andere minder ingrijpende middelen beschikbaar zijn. De blokkade is tevens proportioneel. De rechtbank dient een belangenafweging te maken tussen enerzijds het recht van de rechthebbenden om hun rechten te handhaven en anderzijds de vrijheden van de abonnees van Ziggo en XS4ALL. Onder de gegeven omstandigheden dient de belangenafweging naar het oordeel van de rechtbank in het voordeel van de rechthebbenden uit te vallen. Dat het merendeel van de abonnees van Ziggo en XS4ALL (thans) niet filesharen via The Pirate Bay en dus geen inbreuk maken op de rechten van de rechthebbenden terwijl zij toch worden getroffen door een blokkade, zoals Ziggo en XS4ALL op zich terecht stellen, leidt niet tot een ander oordeel. Voor zover die abonnees van plan waren om via The Pirate Bay illegaal materiaal te gaan uitwisselen en daarbij inbreuk te maken, is dat geen rechtens te respecteren belang. Voor zover zij voornemens waren om The Pirate Bay te bezoeken zonder inbreuk te maken, is hun belang beperkt, gegeven het marginale legale aanbod en de mogelijkheid om via andere websites kennis te nemen van dat legale aanbod.

De rechtbank stelt dat het gevorderde bevel niet in strijd is met artikel 10 EVRM. De artikelen 26d Aw en 15e Wnr vormen naar het oordeel van de rechtbank een voldoende specifieke wettelijke grondslag (art. 10 lid 2 EVRM) voor een bevel tot blokkade van IP-adressen en domeinnamen/(sub)domeinen. De rechtbank stelt dat het in artikel 6:196c BW neergelegde aansprakelijkheidsregime voor de ISP’s niet aan toewijzing van een stakingsbevel in de weg staat. In artikel 6:196c lid 5 BW wordt expliciet bepaald dat aansprakelijkheidsbeperkingen niet in de weg staan aan een rechterlijk verbod of bevel.

De rechtbank wijst de vorderingen toe - m.u.v. de verklaring voor recht - en beveelt Ziggo en XS4ALL diensten die worden gebruikt om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van de rechthebbenden wier belangen Brein behartigt, te staken en gestaakt te houden, door middel van het blokkeren en geblokkeerd houden van de toegang van hun klanten tot de domeinnamen/(sub)domeinen en IP-adressen via welke The Pirate Bay opereert.


Terug