Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Coöperatie ‘’bungalowpark ’T Vosseven’’ U.A - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
23-10-2018
Rolnummer:
DNL2018-0040
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
vosseven.nl
Eiser(es):
Coöperatie ‘’bungalowpark ’T Vosseven’’ U.A
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Bevoegdheid
Domjur-nummer:
2018-1302
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Onderhavig geschil valt buiten de beperkte bevoegdheid van de Geschillenbeslechter. Eiser en Verweerder doen beroep op een handelsnaam. Eiser heeft echter onder de Regeling onvoldoende aangetoond dat zij rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam en heeft daarmee niet voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

Samenvatting

Eiser is Coöperatie ‘’bungalowpark ’T Vosseven’’ U.A. uit Nederland. Eiser legt zich, naar eigen zeggen, toe op de behartiging van de belangen van de eigenaren van de bungalows in het vakantiepark ’t Vosseven te Stramproy. 

Verweerder is [X], eveneens uit Nederland. Verweerder is eigenaar van verschillende bungalows in het vakantiepark ’t Vosseven. Verweerder is houder van de domeinnaam <vosseven.nl> (hierna: Domeinnaam). 

Eiser stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder zou de Domeinnaam niet op legitieme wijze hebben verkregen. De Domeinnaam zou aan alle leden van Eiser toebehoren en niet slechts aan Verweerder. Eiser stelt voorts dat sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam. 

Eiser heeft niet gesteld dat zij zou beschikken over en relevant merk- of handelsnaamrecht, maar de Geschillenbeslechter leidt uit de stukken af dat Eiser een beroep doet op een handelsnaamrecht. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat de handelsnaam waarop Eiser zich lijkt te beroepen hier toepassing mist nu op basis van de door Eiser aangehaalde feiten niet kan worden afgeleid dat deze handelt als een onderneming. De Geschillenbeslechter overweegt, ten overvloede, dat zelfs al zou Eiser wel beschikken over een geldig handelsnaamrecht, namelijk Coöperatie ‘’Bungalowpark ’t Vosseven’’ U.A., deze niet identiek is aan de Domeinnaam. Eiser heeft geen omstandigheden gesteld waaruit zou moeten blijken dat deze handelsnaam op verwarringwekkende wijze zou overeenstemmen met de Domeinnaam. 

Verweerder doet eveneens een beroep op een handelsnaam waarin het bestanddeel ‘’Vosseven’’ voorkomt. De Geschillenrechter oordeelt dan ook dat het geschil onderwerpen omvat die buiten de omvang van de Geschillenregeling vallen; het is namelijk niet aan de Geschillenbeslechter om vast te stellen of een bepaalde partij onrechtmatig gebruik maakt van een handelsnaam. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat Eiser onder de Regeling onvoldoende heeft aangetoond dat zij rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam en daarmee niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling. Vereisten onder B en C behoeven geen bespreking.  

De vordering wordt afgewezen.


Terug