Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
09-09-2016
Rolnummer:
DNL2016-0023
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
rdwtellerrapport.nl
Eiser(es):
Dienst Wegverkeer (RDW)
Verweerder:
Versio / Moonshots Online Marketing
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Gebruik te kwader trouw, Publiekrechtelijke rechtspersoon
Domjur-nummer:
2016-1205
Publicatiedatum:
27-10-2016
Kern:

Doordat de naam RDW, een naam van de Dienst Wegverkeer, wordt gebruikt als het dominante deel van de domeinnaam ontstaat het verwarringsgevaar bij het publiek dat de tellerrapporten die op de website worden aangeboden afkomstig zijn van de Dienst Wegverkeer. Verweerster voldoet niet aan de Oki Data criteria uit de jurisprudentie en kan dus niet als wederverkoopster van Eiser’s diensten of goederen worden aangemerkt. Daarnaast wordt de domeinnaam ook te kwader trouw gebruikt om commercieel voordeel te behalen door gebruik te maken van het verwarringsgevaar tussen de domeinnaam en de naam van Eiser en hiermee internetgebruikers naar de website te lokken.

Samenvatting

Eiser in deze zaak is de Dienst Wegverkeer, ook wel aangeduid in het maatschappelijk verkeer als RDW. Deze publieke dienstverlener heeft verschillende taken die zien op voertuigen, zoals registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Sinds januari 2014 is Eiser ook verantwoordelijk voor het registreren van informatie over kilometerstanden van auto’s en plaatst Eiser deze informatie online. Verweerster is Moonshots Online Marketing. Hosting provider Versio B.V. heeft de onderhavige domeinnaam in opdracht van en ten behoeve van Verweerster geregistreerd. De domeinnaam in kwestie is rdwtellerrapport.nl en is op 4 maart 2015 geregistreerd. De domeinnaam leidt naar een website waar Verweerster tegen betaling tellerrapporten aanbiedt, waarvan de gegevens afkomstig zijn van Eiser. Eiser betoogt dat RDW de naam is die zij in het maatschappelijk verkeer voert. Door het gebruik van deze naam als het dominante deel van de domeinnaam zou er verwarring bij het publiek ontstaan. De domeinnaam zou ten onrechte de indruk wekken dat Eiser de website van Verweerster officieel erkent. Daarnaast zou Verweerster geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam hebben omdat Verweerster deze gebruikt om een commerciële dienst aan te bieden waarbij zij het doet voorkomen dat ze rapporten aanbiedt die afkomstig zijn van Eiser. Tot slot stelt Eiser dat er sprake is van gebruik te kwader trouw omdat Verweerster bekend is met de naam van Eiser en de website een expliciet verband legt met Eiser. Verweerster stelt dat ‘RDW’ niet het dominante deel van de domeinnaam is, maar dat het dient ter aanduiding van de soort data waarop de dienstverlening is gebaseerd. Het andere deel van de domeinnaam, ‘tellerrapport’, zou niet beschermd worden door een handelsnaam of merkrecht. Daarnaast stelt Verweerster wel een legitiem belang te hebben bij de domeinnaam omdat zij bekendheid zou genieten door de zoekmachine optimalisatie-inspanningen en daarmee ook bekendheid onder de domeinnaam geniet. Tot slot stelt Verweerster de domeinnaam te goeder trouw te gebruiken omdat ze de data op rechtmatige wijze verkrijgt en zij Eiser hiervoor betaalt.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de naam van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser inderdaad een recht op de naam RDW heeft doordat zij onder deze naam duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Verder stelt de geschillenbeslechter vast dat RDW het dominante deel van de domeinnaam is omdat tellerrapport een generieke aanduiding is voor de aangeboden rapporten en RDW de unieke naam is van Eiser en geen andere betekenis heeft. Het gebruik van de naam RDW in de domeinnaam veroorzaakt verwarringsgevaar omdat internetgebruikers kunnen denken dat de website door Eiser is geautoriseerd. Hiermee is aan artikel 2.1 sub a onder 2 van de Regeling voldaan. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerster rechten op of legitieme belangen heeft bij de domeinnaam. Verweerster voert aan dat zij (indirect) wederverkoopster is van de tellergegevens, maar Verweerster voldoet niet aan de in de jurisprudentie ontwikkelde Oki Data criteria. Alleen als Verweerster aan alle Oki Data Criteria voldoet heeft zij een legitiem belang bij de domeinnaam. Verweerster voldoet niet aan het eerste criterium, namelijk het daadwerkelijk aanbieden van goederen of diensten van Eiser. Verweerster biedt geen producten of diensten van Eiser aan maar biedt nieuwe diensten aan die zijn gebaseerd op data van Eiser. Doordat de Oki Data criteria niet van toepassing zijn is voldaan aan artikel 2.1 sub b van de Regeling. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Het staat vast dat Verweerster bekend is met de naam van Eiser. De Geschillenbeslechter concludeert dat de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon. Deze verwarring betreft bijvoorbeeld de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op de website of een andere online locatie. Hiermee is ook voldaan aan artikel 2.1 sub c van de Regeling.

De vordering wort toegewezen.


Terug