Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Dutch Gardens International B.V. - Dutch Garden World B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
29-03-2012
Rolnummer:
413531/KG ZA 12-175
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
dutchgardenworld.com/.nl/.eu
Eiser(es):
Dutch Gardens International B.V.
Verweerder:
Dutch Garden World B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
.eu-domeinnamen, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
18-04-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Dutch Gardens International B.V. (DGI) en houdt zich bezig met de handel in bloemen, bloembollen, planten en aanverwante artikelen. DGI heeft een asset purchase agreement gesloten met Dutch Gardens Inc, een bedrijf dat zich richtte op de Amerikaanse markt, en heeft bepaalde activiteiten overgenomen. Gedaagde is Dutch Garden World B.V. (DGW) en is actief in dezelfde sector. DGW heeft de domeinnaam dutchgardenworld.com, dutchgardenworld.nl en dutchgardenworld.eu geregistreerd. Eiseres stelt dat gedaagde door het gebruik van de domeinnamen inbreuk maakt op haar merkrecht en handelsnaam.

DGI beroept zich op haar Benelux-merk Dutch Gardens. Dit merk is echter geregistreerd enkele jaren nadat DGW het logo “Dutch Garden World” is gaan gebruiken. Ingevolge artikel 2.4 sub f, ten eerste, BVlE, wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Dit geldt vooral als het depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op 'normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Kwade trouw ontbreekt als de deposant kan aantonen dat hij het merk al eerder in gebruik had dan de derde (‘voor-voorgebruik’). De voorzieningenrechter stelt vast dat eiser geen normaal gebruik van het merk kan aantonen in de Benelux. Het beroep van DGI op 'voor-voorgebruik' van het Dutch Gardens woord/beeldmerk kan daarom niet slagen. Nu niet in geschil is dat DGI op het moment van het depot van dat merk wist dat DGW in de laatste drie jaren daaraan voorafgaand in de Benelux het Dutch Garden World logo heeft gebruikt, moet het door DGI verrichte depot voorshands als te kwader trouw worden aangemerkt. Dat het gebruik door DGW te goeder trouw is geweest, vloeit voort uit het voorlopig oordeel dat DGI en/of haar rechtsvoorganger het door haar ingeroepen woord/beeldmerk niet normaal heeft gebruikt voordat DGW het Dutch Garden World logo is gaan gebruiken.

Volgens de voorzieningenrechter is niet gebleken dat DGI het recht op de handelsnaam Dutch Gardens heeft overgenomen. Pas vanaf haar ontstaan in 2001 is DGI deze handelsnaam gaan gebruiken. Dit gebruik door DGI is echter zo beperkt gebleven, dat zij daarmee in Nederland onvoldoende bekendheid heeft verworven om voor bescherming van haar handelsnaam op grond van artikel 5 Handelsnaamwet in aanmerking te kunnen komen.

De voorzieningenrecht wijst de vorderingen af.


Terug