Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[eiseres 1]/SIN-NL - verweerder

Procedure:
cassatie
Instantie:
Hoge Raad der Nederlanden
Datum uitspraak:
19-12-2013
Rolnummer:
12/05393
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[verweerder].nl
Eiser(es):
[eiseres 1]/SIN-NL
Verweerder:
[verweerder]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
24-02-2014
Kern:

Samenvatting

Conclusie: Advocaat - Generaal

Eiseressen tot cassatie zijn [eiseres 1] en SIN-NL. SIN-NL – Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland - is houder van de domeinnamen [verweerder].nl en [verweerder].com. Op de website welke gekoppeld is aan de domeinnaam [verweerder].nl werden uitlatingen gedaan over verweerder. De voorzieningenrechter heeft– naar voorlopig oordeel - ten aanzien van deze domeinnaam geoordeeld dat eiseressen de website en daarin opgenomen passages van het internet dienden te verwijderen en verwijderd te houden. Nadat eiseressen aan dit vonnis gehoor hebben gegeven, hebben ze de domeinnaam [verweerder].com geregistreerd en daaraan een website gekoppeld. In reactie hierop heeft verweerder beslag laten leggen op de WAO-uitkering van eiseres 1, ter incasso van de dwangsommen die zij zou hebben verbeurd wegens het niet volledig naleven van de veroordeling van het eerdere vonnis. Ter kort geding heeft de voorzieningenrechter dit beslag opgeheven mits en zo lang eiseres de website www.[verweerder].nl verwijderd houdt. Het gerechtshof te Arnhem heeft dit vonnis vernietigd en bepaald dat eiseressen hun onrechtmatig handelen dienen te staken waaronder het gebruik van een of meer domeinnamen bestaande uit de naam van verweerder. Tevens heeft het hof eiseressen gelast datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen op naam te stellen van verweerder.

Eiseressen tot cassatie hebben beroep ingesteld tegen het hiervoor vermelde arrest, bestaande uit vijf onderdelen. Het derde onderdeel is gericht tegen de vaststelling dat het registreren van de domeinnamen onrechtmatig is jegens verweerder en tegen het bevel tot overdracht van deze domeinnamen aan verweerder. De klacht houdt in dat het bevel tot overdracht zich niet verhoudt tot de in artikel 10 EVRM bedoelde eisen van subsidiariteit en proportionaliteit aangezien een bevel tot verwijdering van de beschuldigingen had volstaan. De Advocaat-Generaal acht het oordeel - dat het registreren van de domeinnamen onrechtmatig is jegens verweerder - niet blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting. In de rechtspraak zijn immers precedenten waarbij een vordering tot het staken van het gebruik van een domeinnaam, houdende andermans persoonsnaam is toegewezen. Daarbij kunnen een rol spelen 1. dat het registreren van een domeinnaam voor de naamdrager de mogelijkheid blokkeert om zelf zijn naam als domeinnaam te registreren en 2. dat alleen de persoonsnaam in de domeinnaam is vermeld, hetgeen suggereert dat dit de website van die persoon is. Wel dient een afweging plaats te vinden van de in artikel 10 lid 1 EVRM bedoelde vrijheid van meningsuiting tegenover het in lid 2 bedoelde geschonden recht of belang. De vrijheid van meningsuiting omvat immers de keuze van het medium waarin de boodschap wordt gebracht. Daartegenover staat dat het gebruik van een valse naam bij het publiek verwarring kan wekken en schade kan veroorzaken. Ook het naamrecht 1:8 Bw beperkt deze vrijheid. De Advocaat-Generaal is van mening dat het hof een dergelijke belangenafweging heeft gemaakt en in het licht van de aangehaalde overwegingen van het hof is het bevel tot overdracht van de domeinnamen aan verweerder niet disproportioneel. Het bevel tot overdracht moet worden gezien als maatregel ter voorkoming of beperking van verdere schade waardoor de vrijheid van meningsuiting wel enigszins, maar niet in de kern wordt beperkt.

Het middel treft geen doel.


Terug