Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Eisers] – Brein

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
21-10-2009
Rolnummer:
436360 / KG ZA 09-1809
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
piratesbay.org
Eiser(es):
[Eisers]
Verweerder:
Brein
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

[Eisers] zijn oprichters/beheerders van The Pirate Bay (met o.a. de website thepiratebay.org). Gedaagde is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Bij verstekvonnis van 30 juli 2009 zijn [eisers] veroordeeld tot het staken van de inbreuken op de auteurs- en naburige rechten van de aangeslotenen van Stichting Brein en tot het ontoegankelijk te maken van onder meer de website thepiratebay.org. [Eisers] vorderen in verzet ontheven te worden van de veroordeling tegen hen uitgesproken in dit vonnis.

De voorzieningenrechter stelt dat onvoldoende aannemelijk is dat The Pirate Bay de auteursrechten (en de naburige rechten) van de bij Stichting Brein aangesloten rechthebbenden schendt. Onder openbaarmaking van een werk in de zin van de Auteurswet (en het ‘ter beschikking stellen’ van een werk in de zin van de Wet op de Naburige Rechten) moet worden verstaan een handeling waardoor het werk voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt. Daaronder wordt niet verstaan het enkele ter beschikking stellen van de faciliteiten om werken openbaar te maken. Gelet op de verweren van [eisers], kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat The Pirate Bay na het downloaden van de torrent een rol speelt in de uitwisseling van de in die torrent omschreven bestanden en daarmee verder gaat dan het bieden van faciliteiten.

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat The Pirate Bay structureel verwijst naar auteursrechtelijk beschermde werken, aangezien de torrents worden gecategoriseerd en geïndexeerd, medewerkers zich actief bezighouden met de torrents en gebruikers worden aangemoedigd meer torrents beschikbaar te stellen. The Pirate Bay kan niet worden gezien als een Internet Service Provider en komt geen beroep op artikel 6:196c BW toe. The Pirate Bay kan dus wel verantwoordelijk worden gehouden in verband met de schending van auteursrechten door derden. De rechtbank acht het aannemelijk dat Brein schade lijdt en daarmee handelt The Pirate Bay onrechtmatig.

De handelingen waarvoor The Pirate Bay verantwoordelijk wordt gehouden, zijn onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. Deze beperking van de vrijheid van meningsuiting is daarmee bij wet voorzien en is tevens noodzakelijk om de auteursrechten van de rechthebbenden te beschermen.

De voorzieningenrechter gebiedt [eisers] alle op de websites van The Pirate Bay ter downloaden aangeboden torrents, waarmee bestanden met werken waarop de bij Stichting Brein aangesloten rechthebbenden auteursrechten hebben, kunnen worden uitgewisseld te verwijderen en verwijderd te houden en gebiedt de websites waaronder thepiratebay.org ontoegankelijk te maken voor het publiek.


Terug