Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eisers – Registration Private, Domains By Proxy, LLC

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
17-06-2016
Rolnummer:
DNL2016-00020
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
jeanpaulmyne.nl
Eiser(es):
Eisers
Verweerder:
Registration Private, Domains By Proxy, LLC
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen.
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Contractuele geschillen, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1197
Publicatiedatum:
30-08-2016
Kern:

De Domeinnaam is identiek aan het Merk van Eisers. Verweerder heeft in 2013-2016 een zakelijke relatie gehad met het bedrijf van [Eiser 1]. Nu deze beëindigd is, is er ook geen mogelijk legitiem belang meer voor Verweerder bij de Domeinnaam. Verweerder wil de Domeinnaam alleen overdragen voor een aanzienlijk bedrag, er is dan ook sprake van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw.

Samenvatting

Eisers zijn tezamen eigenaar van een cosmetisch bedrijf, dat houder is van het internationale merk JEAN PAUL MYNE (hierna: het Merk). De Domeinnaam waar het geschil betrekking op heeft is jeanpaulmyne.nl. De Domeinnaam is voor het eerst geregistreerd op 22 november 2012. Aan de Domeinnaam is geen actieve website gekoppeld. Eisers stellen dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk en aan de domeinnaam van [Eiser 1], jeanpaulmyne.com. Verder stellen Eisers dat Verweerder geen bewijs heeft geleverd de Domeinnaam te gebruiken, of van plan is te gebruiken, voor het bona fide aanbieden van goederen of diensten. Volgens Eisers is de Domeinnaam geregistreerd ten behoeve van de eigenaar, Mr. [achternaam], van een klant van [Eiser 1], zonder toestemming van Eisers. Toen de zakelijke relatie in 2016 voorbij was heeft [Eiser 1] Mr. [achternaam] verzocht om de Domeinnaam over te dragen, maar dit verzoek werd afgewezen.

Mr. [achternaam] heeft gereageerd namens Verweerder, maar pas nadat de deadline voor verweer was verlopen. Volgens Mr. [achternaam] zou de geschillenprocedure worden gebruikt in een zakelijk geschil tussen Mr. [achternaam] en het bedrijf van [Eiser 1]. De geschillenbeslechter bepaalt dat deze reactie te laat is ingediend en er geen bijzondere omstandigheden zijn die een te laat verweer rechtvaardigen. De ingediende reactie en aanvullende bevindingen worden ontoelaatbaar geacht. De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk van Eisers in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Het Merk is volledig overgenomen in de Domeinnaam, op het accent grave, dat op de laatste ‘e’ geplaatst is, na. Dit accent kan in een domeinnaam niet weergegeven worden dus het weglaten hiervan doet niets af aan het oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. Aangezien er inderdaad een zakelijke relatie bestond tussen het bedrijf van [Eiser 1] en Verweerder in de periode 2013-2016, kan de geschillenbeslechter niet vaststellen of Verweerder destijds toestemming heeft gehad om de Domeinnaam te registreren. De geschillenbeslechter kan niet uitsluiten dat Verweerder een legitiem belang bij de Domeinnaam had ten tijde van de zakelijke relatie. Echter, nu deze zakelijke relatie beëindigd is en Eisers om overdracht van de Domeinnaam vragen heeft het mogelijke legitieme belang opgehouden te bestaan. Verweerder staat ook niet bekend onder de Domeinnaam. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft de stelling van Eisers, dat Verweerder alleen bereid zou zijn de Domeinnaam over te dragen voor een aanzienlijk bedrag, niet ontkracht. De geschillenbeslechter oordeelt dat het houden van de Domeinnaam door Verweerder in verband met de beëindigde zakenrelatie en het ontbreken van een verklaring door Verweerder in het dossier van dit geschil, gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. De geschillenbeslechter beslist dat de Domeinnaam moet worden overgedragen aan [Eiser 1].

De vordering wordt toegewezen.


Terug