Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Google – [geïntimeerden]

Procedure:
prejudiciele procedure
Instantie:
Europees Hof van Justitie
Datum uitspraak:
22-03-2010
Rolnummer:
C 236/08-C 238/08
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Google
Verweerder:
Louis Vuitton Malletier SA e.a.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-05-2012
Kern:

Samenvatting

In deze drie gevoegde Franse zaken staat de betaalde zoekmachineadvertentiedienst “AdWords” van Google centraal. Iedere adverteerder kan, door een of meer trefwoorden („keywords”) te selecteren, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen, wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd. De advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links”, dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm. De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de dienst verschuldigd. Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis van de maximale prijs per klik, het aantal eerdere klikken op die links en de kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. Google heeft een geautomatiseerde procedure voor de selectie van trefwoorden en het maken van advertenties uitgewerkt. In de zaak c-238/08 is de wederpartij van Google Vuitton, bekend van met name de luxehandtassen. Begin 2003 constateerde Vuitton dat wanneer internetgebruikers in de zoekmachine van Google haar merken invoerden, in het veld „gesponsorde links” links verschenen naar sites waarop imitaties van Vuitton werden aangeboden. Vuitton heeft Google gedagvaard en gevorderd vast te stellen, dat laatstgenoemde inbreuk had gemaakt op haar merken. Uiteindelijk is Google tegen de uitspraken, waarbij zij veroordeeld werd, in cassatie gegaan en heeft de cassatierechter prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie voorgelegd, waarbij met name de vraag geldt of met de zoekmachineadvertentiedienst een inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Vuitton en of Google mag worden beschouwd als een verlener van een dienst van de informatiemaatschappij bestaande in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie in de zin van artikel 14 van [richtlijn 2000/31], zodat hij niet aansprakelijk kan worden gesteld voordat hij door de merkhouder op de hoogte is gebracht van het onwettige gebruik van het teken door de adverteerder. Soortgelijke vragen komen aan de orde in de andere twee zaken.

Één van de vragen is de reikwijdte van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 of, voor gemeenschapsmerken, artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, op grond waarvan de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan het merk, kan verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, en het gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Het hof geeft aan dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. Uit het artikel volgt tevens dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, geen gebruik in het economisch verkeer maakt van dit teken in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94. Wat betreft de dienstverlening van Google stelt het hof dat het enkele opslaan van een teken dat gelijk is aan een bekend merk als trefwoord, op basis waarvan voor de weergave van advertenties wordt gezorgd, geen gebruikmaken van dat teken inhoudt in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

Tot slot geeft het hof uitleg aan artikel 14 van richtlijn 2000/31. Dit artikel moet aldus worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder. Het enkele feit dat voor de zoekmachineadvertentiedienst betaald moet worden, dat Google de wijze van vergoeding bepaalt of dat zij algemene inlichtingen aan haar klanten verstrekt, kan er niet toe leiden dat Google geen beroep kan doen op de in richtlijn 2000/31 vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid. Ook het feit dat het geselecteerde trefwoord en het door een internetgebruiker ingevoerde zoekwoord overeenkomen, volstaat op zich niet om ervan uit te gaan dat Google kennis heeft van of controle heeft over de door adverteerders in haar systeem ingevoerde en op haar server opgeslagen gegevens. Wel relevant is de rol van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt, of bij de vaststelling of de selectie van trefwoorden.


Terug