Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hof: Duck Global – Bolton

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak:
23-02-2015
Rolnummer:
200.134.982/01
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHAMS:2015:548
Domeinnaam:
wceend.nl
Eiser(es):
Duck Global
Verweerder:
Bolton
Resultaat procedure:
Grieven falen, bekrachtiging vonnis rechtbank
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Contractuele geschillen
Domjur-nummer:
2015-1105
Publicatiedatum:
30-03-2015
Kern:

Bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank gezien de specifieke omstandigheden van het geval, ondanks dat het gebruik van de domeinnaam waarin het merk van eiseres voorkomt door gedaagde in beginsel wanprestatie op kan leveren.

Samenvatting

Eiseres is Duck Global B.V., een concern actief op het gebied van huishoudelijke producten en houdster van het merk WC Eend. Gedaagde is Bolton B.V., een bedrijf dat consumentenartikelen verhandelt, waaronder huishoudelijke producten, en houdster van de domeinnaam wceend.nl. Gedaagde verhandelt sinds 1983 WC Eend-producten in Nederland, waarvoor een aantal licentieovereenkomsten zijn gesloten.

Eiseres heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis van de rechtbank zal vernietigen en alsnog de vorderingen van gedaagde zal afwijzen. Eiseres stelt daartoe dat gedaagde de overeenkomsten niet naar behoren is nagekomen en dat er sprake is van ernstige en toerekenbare tekortkomingen, zoals merkinbreuk door gebruik van eigen (sub)merken en door registratie van zowel nieuwe merken als een domeinnaam die WC Eend bevatten.

Het hof is van oordeel dat het aanduidingen (Energy, Intense, Anti Odour system, Deo Power en Deo Clip) betreft die als eigen merk zouden kunnen worden aangemerkt. Beslissend is of gedaagde deze aanduidingen ook daadwerkelijk als merk gebruikte. De herkenbaarheid van het WC Eend product voor het relevante publiek is gelegen in het WC Eend-merk. De aanduidingen geven slechts een bijzonderheid van het betrokken product aan, die niet bedoeld is ter onderscheiding in de zin van het merkenrecht. Alleen het tijdelijk in te grote letters vermelden van Energy levert wanprestatie op.

De registratie van merken waarvan het merk deel uitmaakt is, zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld, wanprestatie onder de overeenkomst. Inmiddels zijn deze rechten overgedragen aan eiseres. Het registreren van de domeinnaam wceend.nl past binnen een normale exploitatie, maar het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam waarin het merk voorkomt door gedaagde in beginsel wanprestatie op kan leveren. Het gebruik is echter niet als wanprestatie beschouwd, mits gedaagde bereid was de domeinnaam op eerste vordering over te dragen. Die bereidheid heeft gedaagde getoond, maar niet onmiddellijk in de praktijk gebracht, omdat zij voorwaarden stelde (voortgezet gebruik) waaraan eiseres, naar haar vrij stond, niet wilde voldoen.

In principe is er dus sprake van tekortkomingen door gedaagde, maar gegeven de specifieke omstandigheden van het geval, is naar het oordeel van het hof geen sprake van een situatie waarin het voortduren van de overeenkomst van eiseres niet gevergd kan worden. Het betreft de zeer lange duur van de licentie, het feit dat de bedrijfsvoering van gedaagde voor een groot deel afhankelijk is van de revenuen van de WC Eend producten en de tussen partijen vast staande omstandigheid dat partijen inmiddels op de werkvloer goed met elkaar kunnen werken, terwijl gedaagde de ingeschreven merken heeft overgedragen,

De grieven falen en het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug