Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-01-2011
Rolnummer:
DNL2010-0070
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
meubelvoordeel.nl
Eiser(es):
Meubelvoordeel VOF
Verweerder:
Meubelvoordeel Oldenzaal
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
15-03-2011
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Meubelvoordeel VOF en houdt zich bezig met de in- en verkoop van meubelen. Verweerster is Meubelvoordeel Oldenzaal bv, die zich eveneens bezighoudt met de verkoop van meubelen, en heeft de domeinnaam meubelvoordeel.nl geregistreerd. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam.

Eiseres en Verweerster baseren zich Beneluxverdrag (BVIE) en miskennen daarmee dat de Geschillenbeslechter de vraag of de domeinnaam overgedragen moet worden dient te beoordelen op grond van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. Aan het BVIE komt slechts een zeer bescheiden rol toe. Het is dus mogelijk dat de registratie en het gebruik van een domeinnaam inbreuk maakt op de bepalingen van het BVIE, terwijl op grond van de Regeling niet de overdracht van die domeinnaam bevolen kan worden. De Geschillenrechter zal de vordering in het licht van artikel 2.1 van de Regeling interpreteren.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam niet identiek is aan, althans verwarringwekkend overeenstemt met, het merk van eiseres. Het Merk van eiseres is een samengesteld (woord-/beeld)merk, te weten ‘meubelvoordeel voor mooier wonen’. De onderdelen van het Merk en met name de woordelementen hebben naar het oordeel van de Geschillenbeslechter ieder voor zich geen onderscheidend vermogen. Aan het woord MEUBELVOORDEEL kan niet zo’n zwaarwegende betekenis worden toegekend dat daardoor sprake is van verwarringwekkende overeenstemming. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam wel in strijd is met de handelsnaam (die wel beschrijvend kan zijn) van eiseres (‘meubelvoordeel’) en daarmee is aan het eerste vereiste van art. 2.1. van de Regeling voldaan.

De Geschillenbeslechter is ervan overtuigd dat Verweerster een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, omdat Verweerster de Domeinnaam heeft gebruikt en nog steeds gebruikt om te goeder trouw producten aan te bieden in de zin van artikel 3.1 sub a van de Regeling. Het is daarbij niet aan de Geschillenbeslechter om een belangenafweging te maken, welke partij een zwaarwegender belang bij de domeinnaam heeft. Het bestaan van een legitiem belang aan de zijde van Verweerster is voldoende. Aan het tweede vereiste van art. 2.1. van de Regeling is niet voldaan.

Ten aanzien van het derde vereiste (dat de registratie te kwader trouw was) overweegt de Geschillenrechter nog dat bij een domeinnaam die louter bestaat uit een beschrijvende term (“meubelvoordeel”) het voor een eiser in het algemeen lastiger is, om te bewijzen dat sprake is van kwade trouw dan in het geval dat er sprake is van een zeer onderscheidende term. Het is immers lastiger voor een eiser om aan te tonen dat de domeinnaamhouder bekend was met het merk en/of handelsnaam van eiseres en deze in gedachten had bij registratie/gebruik van de domeinnaam. Van zowel registratie als gebruik te kwader trouw is onvoldoende gebleken.

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af.


Terug