Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Minister-president Rutte

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak:
31-08-2011
Rolnummer:
183623 / KG ZA 11-327
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
ministerpresidentrutte.nl
Eiser(es):
Staat der Nederlanden
Verweerder:
[A]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Publiekrechtelijke rechtspersoon, Misbruik van bevoegdheid
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
28-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is de Staat der Nederlanden. Voor alle bewindslieden worden domeinnamen geregistreerd die verwijzen naar een persoonlijke pagina op de website overheid.nl. Bij het registreren van de domeinnaam voor Minister-President Mark Rutte, bleek gedaagde [A], een particulier, al de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl te hebben geregistreerd. De domeinnaam verwijst door naar de website klokkenluideronline.nl. De staat vordert overdracht van de domeinnaam.

De voorzieningenrechter is van mening dat gedaagde zich schuldig maakt aan misbruik van bevoegdheid. Artikel 3:13 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat degene aan wie een bevoegdheid toekomt die bevoegdheid niet kan inroepen voor zover hij haar misbruikt. Lid 2 van voormeld artikel bepaalt dat een bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. In dit geval gaat lid 2 op. Gedaagde schept voor bezoekers van de website een verwarrende situatie door de site door te verwijzen naar de website klokkenluideronline.nl. Op die website worden allerlei vermeende misstanden onder de aandacht van het publiek gebracht. De voorzieningenrechter stelt dat [A] om zijn gedachtegoed te etaleren niet de domeinnaam hoeft te gebruiken en dat er voldoende alternatieven zijn.

Gelet op de onevenredigheid, die blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen, tussen het belang van de Staat bij het gebruik van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl en [A]’s belang bij die aanduiding, kan [A] niet in redelijkheid die domeinnaam ten nadele van de Staat blokkeren.

Op de website klokkenluideronline.nl wordt onder meer gesuggereerd dat diverse personen zich schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn bij zeer ernstige misdrijven. Het enkele feit dat [A] de bezoekers van doorgeleidt naar klokkenluideronline.nl brengt het risico met zich dat de minister-president en de Staat worden geassocieerd met de verdachtmakingen op die website. De wijze waarop [A] gebruik maakt van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl is daarom te kwalificeren als strijdig met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid. Er is sprake van onrechtmatig handelen van [A].

Aangezien [A] de Staat belemmert in de informatievoorziening van het publiek, heeft de Staat een rechtens te respecteren belang bij de gevorderde overdracht van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl.

De voorzieningenrechter vordert overdracht van de domeinnaam.


Terug