Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

News-Service Europe – Brein

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
03-11-2011
Rolnummer:
501915 / KG ZA 11-1641
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
news-service.com
Eiser(es):
News-Service Europe B.V.
Verweerder:
BREIN
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Executiegeschil
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-12-2012
Kern:

Samenvatting

Eisers zijn News-Service Europe B.V. (NSE) en News-Service Consumers B.V. NSE is een Usenet Service Provider en biedt tegen betaling toegang tot Usenet. Het Usenet is onderdeel van het Internet en een wereldwijd technologisch platform voor het uitwisseling van berichten. Usenet wordt (inmiddels) gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het met behulp van teksten discussiëren over onderwerpen, maar ook voor het verspreiden van berichten die afbeeldingen, beelden, geluid en/of software bevatten. Gedaagde is Brein, belangenbehartiger van rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten. Bij vonnis van 28 september 2011 is voor recht verklaard dat NSE inbreuk maakt op de auteursrechten van de bij Brein aangesloten rechthebbenden. In dit kort geding vordert NSE dat Brein bevolen wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis te staken.

In een executiegeschil kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad - geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust.

Het beroep van NSE op het Premier League arrest van het Europese Hof van Justitie slaagt niet. Het Premier League arrest betreft, aldus rechtsoverweging 153, het creëren van opeenvolgende fragmenten van voorbijgaande aard in het geheugen van een satellietdecoder en op de televisie die meteen worden gewist en vervangen door volgende fragmenten. Dit is een andere feitelijke situatie dan in het geschil tussen Stichting Brein en NSE. De rechtbank heeft immers in het vonnis overwogen dat NSE alfanumerieke bestanden voor langere tijd opslaat op haar servers en vandaar beschikbaar stelt aan de gebruikers van Usenet en in rechtsoverweging 4.10 geoordeeld dat de opslag van de alfanumerieke bestanden niet van voorbijgaande aard is. In gevolge het arrest van het Hof van Justitie L'Oréal/eBay arrest is bepaald dat maatregels die het nationale recht oplegt aan een verlener van online-diensten niet kan bestaan in het actief surveilleren van alle gegevens van ieder van zijn klanten om elke toekomstige inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten via de site van die dienstverlener te voorkomen. Tevens moet de rechter die de bevelen oplegt ervoor zorgen dat de daarin omschreven maatregelen geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer scheppen. De voorzieningenrechter constateert dat het vonnis niet evident in strijd met dit arrest is gewezen. Derhalve is er geen sprake van een feitelijke of juridische misslag.

De rechtbank heeft gemotiveerd overwogen dat zij niet is toegekomen aan toetsing van artikel 6:196c Burgerlijk Wetboek (de rechtbank was van mening dat NSE meer doet dan de strikte technische beschikbaarstelling van technische faciliteiten). De door NSE geuite bezwaren tegen het vonnis zijn voor discussie vatbaar, maar daarover kan in een executiegeschil niet worden beslist. NSE heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Brein geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij de tenuitvoerlegging van het vonnis.

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.


Terug