Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Omega Pharma NV – lntervoll BV

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-03-2015
Rolnummer:
DNL2014-0049
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
tleclerc.nl
Eiser(es):
Omega Pharma NV
Verweerder:
lntervoll BV
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1122
Publicatiedatum:
29-05-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want er is niet voldaan aan de Oki Data-criteria aangezien verweerder noch uitsluitend producten van het merk van eiser verkoopt na uitverkoop van de restvoorraad, noch bereid is de voor eiseres relevante domeinnaam tleclerc.nl over te dragen zodat de activiteiten van eiseres worden verstoord.

Samenvatting

Eiser is Omega Pharma, houder van het merk T.LECLERC. Verweerster is Intervoll B.V., distributeur van de producten onder het merk van eiser voor de Franse dochteronderneming van eiser en houdster van de domeinnaam tleclerc.nl. In november 2013 is de mondeling distributieovereenkomst tussen de Franse dochteronderneming van eiser en verweerster opgezegd. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam tleclerc.nl van verweerster verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, omdat de domeinnaam het merk volledig bevat. Het enige verschil tussen de domeinnaam en het merk is het ontbreken van een punt in de domeinnaam, hetgeen slechts een ondergeschikt verschil is.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerster geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Vanaf mei 2014 is de website onder de domeinnaam niet meer actief, maar vanaf december 2014 wordt op de website de mededeling gedaan dat gedaagde niet langer de importeur is van eiseres en dat de restvoorraad via een andere site zal worden verkocht. De geschillenbeslechter stelt vast dat verweerster voldoet aan twee vereisten van de Oki Data-criteria, namelijk de vereisten dat de verweerder daadwerkelijk waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betwiste domeinnaam moet aanbieden en dat de website onder de betwiste domeinnaam accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder moet beschrijven. Verweerster gebruikt de website om internetgebruikers te informeren over haar (beëindigde) relatie met eiseres en over de (uit)verkoop van haar voorraad van producten van eiseres via een andere website. Aangezien verweerster na de uitverkoop geen producten van eiseres meer zal verkopen, wordt er niet aan de overige Oki Data-criteria voldaan en dus heeft verweerster geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw gebruikt heeft. Verweerster geeft er blijk van te berusten in de beëindiging van de distributieovereenkomst, terwijl zij uitdrukkelijk stelt niet gehouden te zijn de domeinnaam aan eiseres over te dragen. Daarnaast blijkt het duidelijk dat verweerster, nadat zij aanvankelijk het gebruik van de website onder de domeinnaam heeft gestaakt, deze weer in gebruik heeft genomen in reactie op de eis. Deze handelwijzen tezamen verstoren de activiteiten van eiseres die er immers belang bij heeft dat de domeinnaam wordt gebruikt in verband met haar merk

De vordering wordt toegewezen.


Terug