Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Parket Hoge Raad: Artiestenverloningen - Prae

Procedure:
cassatie
Instantie:
Parket Hoge Raad
Datum uitspraak:
10-09-2015
Rolnummer:
14/04460
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
artiestenverloning.nl t.o.v. artiestenverloningen.nl
Eiser(es):
Artiestenverloning B.V.
Verweerder:
Prae Artiestenverloning B.V.
Resultaat procedure:
-
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2015-1162
Publicatiedatum:
02-12-2015
Kern:

Conclusie A-G Van Peursem: gebruik van beschrijvende domeinnaam artiestenverloning.nl, die niet als handelsnaam wordt gebruikt en niet veel afwijkt van de oudere handels-/domeinnaam artiestenverloningen.nl, is niet onrechtmatig bij louter verwarringsgevaar (i.c. in afwezigheid van nodeloos verwarringsgevaar).

Samenvatting

Sinds 2010 is Artiestenverloningen verwikkeld in een rechtszaak met Prae over het gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl door Prae, terwijl Artiestenverloningen zelf de domeinnaam artiestenverloningen.nl gebruikt. Bij kort geding vonnis werd Prae veroordeeld om ieder gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl te staken en gestaakt te houden. Dit kort geding vonnis is in hoger beroep gedeeltelijk vernietigd. In de bodemprocedure zijn de vorderingen van Artiestenverloningen toegewezen door de rechtbank. In hoger beroep heeft het gerechtshof echter het bestreden vonnis vernietigd en zijn de vorderingen van Artiestenverloningen alsnog afgewezen. In cassatie rest de vraag of Prae door het gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl onrechtmatig handelt jegens Artiestenverloningen, die houder is van de oudere handels- en domeinnaam artiestenverloningen.nl. In cassatie staat vast dat Prae de aanduiding artiestenverloning.nl niet gebruikt als handelsnaam, maar alleen als domeinnaam.

Volgens A-G Van Peursem is de vraag die voorligt in cassatie als volgt: is bij het hanteren van de (beschrijvende) domeinnaam artiestenverloning.nl, die niet als handelsnaam wordt gebruikt en die niet veel afwijkt van de oudere handels-/domeinnaam artiestenverloningen.nl sprake van onrechtmatig handelen bij (louter) verwarring(sgevaar), of is er meer nodig?

De hoofdregel is dat het profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als die concurrent daarvan nadeel of schade ondervindt. Alleen onder bijkomende omstandigheden kan zulk profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent wel onrechtmatig zijn. Zulke bijkomende omstandigheden liggen in de sfeer van misbruik van recht, namelijk bij het bewust creëren van verwarring om zo op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent en wanneer geen valide reden bestaat voor hantering van een verwarringscheppende domeinnaam, maar alleen wordt gedaan om de concurrent dwars te zitten. Er mag dus geen sprake zijn van nodeloze verwarring. Deze maatstaf dient terughoudend te worden getoetst.

Volgens A-G Van Peursem doet zich in deze zaak nu juist geen situatie van nodeloze verwarring voor, omdat Prae valide redenen had om de gewraakte domeinnaam te kiezen. De domeinnaam heeft immers directe relatie met de door Prae geleverde diensten, is eenvoudig te onthouden en is handig vanwege de vindbaarheid op internet. Het hof heeft een belangenafweging gemaakt, waarbij het niet kunnen monopoliseren van beschrijvende termen en normaal taalgebruik zwaarder woog dan een zekere mate van inburgering van de handels-/domeinnaam van Artiestenverloning. Er moge dan sprake zijn van verwarringsgevaar dat zich ook al heeft gerealiseerd, maar juridisch is er geen sprak van het nodeloos stichten van verwarring, juist vanwege het beschrijvende karakter van de domeinnaam van Prae.

Het eerste cassatiemiddel van Artiestenverloning ziet op toepassing van een te terughoudende maatstaf die het hof heeft gehanteerd bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van het gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl door Prae jegens Artiestenverloningen. Dit onderdeel bepleit in wezen een loutere verwarringsgevaartoets. Van Peursem geeft aan dat deze klacht niet op gaat, omdat het hof de juiste toetsingsmaatstaf heeft toegepast, namelijk de nodeloze verwarringstoets.

Het tweede cassatiemiddel klaagt dat het hof ten onrechte geen of onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de omstandigheid dat Artiestenverloningen “een zekere bekendheid” geniet, omdat dit het louter beschrijvende karakter van Prae’s domeinnaam kan opheffen. Dit onderdeel bouwt voort op het eerste middel. Daarnaast keert de klacht zich tegen een feitelijke vaststelling, die in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst.

Het derde cassatiemiddel bouwt tevens voort op de bepleite toetsingsmaatstaf en klaagt dat onvoldoende is gemotiveerd dat het gebruik van Prae’s domeinnaam artiestenverloning.nl niet onrechtmatig is in het licht van vijf omstandigheden. Deze omstandigheden staan echter in de sleutel van de onjuiste loutere verwarringstoets. Bovendien vormt het in cassatie onbestreden oordeel dat er geen sprake is van bewust aanhaken, omdat Prae juist vanwege het beschrijvende karakter van artiestenverloning(en) voor deze aanduiding heeft gekozen en dat er voor het overige geen sprake is van bijkomende omstandigheden, volgens Van Peursem een toereikende grondslag voor de afwijzing van de vorderingen van Artiestenverloningen. Bewust aanhaken kwalificeert namelijk niet als nodeloze verwarring.

Het vierde cassatiemiddel behelst een veegklacht. Gelet op het voorgaande treft deze evenmin doel.

A-G Van Peursem concludeert tot verwerping van het cassatieberoep.

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug