Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Piratenpartij – Brein

Procedure:
kort geding
Instantie:
Europees Hof van Justitie
Datum uitspraak:
09-05-2012
Rolnummer:
417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
thepiratebay.se
Eiser(es):
Vereniging Piratenpartij
Verweerder:
Stichting Brein
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-05-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres is de vereniging Piratenpartij, een politieke partij die zich met name richt op het afschaffen van intellectuele eigendomsrechten. Daarvoor biedt de Piratenpartij een reverse proxy dienst aan waarmee via een server van gerekwestreerde één op één de website van The Pirate Bay (thepiratebay.se) wordt doorgegeven. Hierdoor kunnen (o.a.) abonnees van Ziggo en XS4ALL. The Pirate Bay bezoeken, zonder dat zij tegen worden gehouden door de IP- en DNS-blokkade die Ziggo en XS4ALL per 1 februari j.l. hebben ingesteld in navolging van het vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage van 11 januari 2012. De proxy dienst van de Piratenpartij maakt het derhalve mogelijk om de opgelegde blokkade te omzeilen. Gedaagde is Brein. Op 13 april 2012 is de Piratenpartij ex parte verboden om te verwijzen naar thepiratebay.se via de dedicated proxy van het subdomein tpb.piratenpartij.nl. Thans vordert de Piratenpartij dat deze beschikking wordt herzien en dat het oorspronkelijke bevel wordt vernietigd.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat actief faciliteren van het omzeilen van een rechterlijke beslissing - die beoogt een onrechtmatige toestand te beëindigen - door het aanbieden van middelen waardoor afbreuk wordt gedaan aan het effect van de rechterlijke beslissing, in het algemeen onrechtmatig is, omdat dergelijk handelen in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Met het vonnis van 12 januari 2012 tegen Ziggo en XS4ALL heeft de rechter beoogd de onrechtmatige verspreiding van informatie te beëindigen. De rechtbank heeft daartoe op grondslag van artikel 26d Aw en 15e Wnr Ziggo en XS4All bevolen bepaalde blokkeringsmaatregelen te treffen. Het omzeilen van het op die grondslag gegeven bevel is opnieuw onrechtmatig in de zin van artikel 26d Aw en 15e Wnr, indien aan de vereisten van die bepalingen is voldaan. Dit laatste doet zich voor indien de 'omzeiler' zich plaatst in de positie van een tussenpersoon die diensten aanbiedt die door derden worden gebruikt om inbreuk op auteursrecht te maken. De door Piratenpartij aangeboden faciliteiten bestaande uit het aanbieden van de eigen dedicated proxy, links naar dedicated proxies van anderen en het aanbieden van een generieke proxy zonder deze te blokkeren voor de IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen via welke The Pirate Bay opereert, zijn alle te kwalificeren als door Piratenpartij als tussenpersoon aangeboden diensten die door het publiek worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht van door Brein vertegenwoordigde rechthebbenden te maken. Voorshands is er dan ook aanleiding op grondslag van artikel 26d Aw en 15e Wnr Piratenpartij het aanbieden van deze diensten te verbieden. Voor het aanbieden van lijsten met 'omzeilingssites' in de tekst van haar sites geldt hetzelfde.

De toewijzing van het ex parte verbod is volgens voorzieningenrechter niet strijdig met artikel 6 EVRM dat het recht op een eerlijke behandeling van een zaak (fair hearing) waarborgt. Redengevend daarvoor zijn de strikte voorwaarden waaraan een verzoek tot een ex parte verbod moet voldoen, waaronder de spoedeisendheid en kans op onherstelbare schade voor de houder van het intellectuele eigendomsrecht bij uitstel van de maatregel, alsmede de beperking tot enkel een voorlopig verbod met dwangsom. Daarnaast wordt de wederpartij door de herziening de mogelijkheid geboden de voorlopige maatregel te doen herzien. Ten slotte wordt de wederpartij nog een bijzondere mogelijkheid geboden te worden gehoord voordat het ex parte verbod wordt gegeven, door indiening van een grijsmaking. Aan al deze voorwaarden is volgens de voorzieningenrechter voldaan.

De voorzieningenrechter wijst de vordering tot herziening van de beschikking van 13 april 2012 af en gebiedt Piratenpartij het aanbieden van een dienst, waarmee de website van The Pirate Bay (bereikbaar via the piratebay.se) één op één ter beschikking wordt gesteld al of niet via het subdomein tpb.piratenpartij.nl te staken en gestaakt te houden, gebiedt Piratenpartij zich te onthouden van het aanbieden van directe links naar de bedoelde TPB dedicated proxies en gebiedt Piratenpartij zich te onthouden van het plaatsen van lijsten met internetadressen waarmee blokkades van The Pirate Bay kunnen worden omzeild, op haar subdomein tpb.piratenpartij.nl.


Terug