Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Rechtbank Amsterdam – XS4ALL

Procedure:
strafprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
20-05-1999
Rolnummer:
13/01097599
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Openbaar Ministerie
Verweerder:
XS4ALL Internet BV
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
11-10-2011
Kern:

Samenvatting

Verdachte, internetprovider XS4ALL, is telastegelegd het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten. De rechtbank acht het wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het telastegelegde heeft begaan.

Verdachte heeft geweigerd gehoor te geven aan een bevel van de rechter-commissaris, gebaseerd op art. 125i lid 1 en 2 Sv, om gegevens aan de politie te verstrekken met betrekking tot handelingen van een verdachte. Het betreft een bevel. De verdediging voert aan dat het bevel onbevoegd is gegeven, omdat het strekt tot het verschaffen van toekomstige gegevens.

Artikel 125i Sv beoogt een uitbreiding te geven aan de werking van artikel 105 Sv, door de bevoegdheid tot het bevelen van uitlevering van gegevens opgeslagen in geautomatiseerde bestanden, waarvan werd verondersteld dat die buiten het bereik van artikel 105 Sv zouden vallen, mogelijk te maken. Uitlevering van gegevens dient te worden onderscheiden van het aftappen van signalen, zoals blijkt uit de afzonderlijke bepaling die voor het aftappen van telefoongesprekken en faxverkeer in de wet is opgenomen in artikel 125g Sv. Bij aftappen gaat het immers om toekomstige gegevens én een verplichting om het nodige te verrichten om gegevens te onderscheppen en aan Justitie ter beschikking te stellen, terwijl het bij uitlevering gegevens betreft die in beginsel reeds bestaan, die zich bevinden in het geautomatiseerde bestand en die geen bewerking behoeven anders dan het vastleggen op een gegevensdrager of het naar Justitie overbrengen.

Het OM wijst erop dat de jurisprudentie de uitlevering van toekomstige printgegevens heeft mogelijk gemaakt. De rechtbank overweegt dat weliswaar in de jurisprudentie de uitlevering van printgegevens van latere datum onder de werking van artikel 125f Sv, maar dat het daarbij gaat om uit te leveren gegevens die reeds bij het telecommunicatiebedrijf zijn/worden opgeslagen of zullen worden opgeslagen, bijvoorbeeld ten behoeve van de eigen administratie. Het aftappen van gegevens van internetverkeer betekent het leveren van een extra prestatie door de internetprovider, wat meer is dan wordt verwacht bij uitlevering van gegevens. Daarom is de analogie met de uitlevering van printgegevens ten onrechte aangevoerd.

De rechtbank komt tot de slotsom, dat artikel 125i Sv geen wettelijke grondslag verschaft voor de aan verdachte bevolen handelingen. Het bewezenverklaarde levert daarom geen strafbaar feit op en verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.


Terug