Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

SABAM – Netlog N.V.

Procedure:
prejudiciele procedure
Instantie:
Europees Hof van Justitie
Datum uitspraak:
15-02-2012
Rolnummer:
C-360/10
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
SABAM
Verweerder:
Netlog N.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
30-03-2012
Kern:

Samenvatting

SABAM is een auteursrechtenorganisatie die auteurs, componisten en uitgevers van muziekwerken vertegenwoordigt. Zij heeft Netlog, die een sociaalnetwerksite exploiteert, gedagvaard omdat gebruikers van Netlog via hun profiel muziek- en audiovisuele werken uitwisselen zonder de benodigde toestemming van SABAM.SABAM vordert dat Netlog zou worden bevolen elke onrechtmatige beschikbaarstelling van muziek en audiovisuele werken uit het repertoire van SABAM met onmiddellijke ingang te staken. Netlog stelt dat toewijzing van de vordering een algemene toezichtverplichting zou betekenen en dat Netlog dus een filtersysteem moet implementeren. De Belgische rechter heeft de prejudiciële vraag gesteld of een dergelijk preventief filtersysteem in strijd is met het Unierecht.

Uit artikel 8 lid 3 van richtlijn 2001/29 en artikel 11 van richtlijn 2004/48 kunnen houders van intellectuele eigendomsrechten verzoeken om een rechterlijk bevel tegen exploitanten van sociaalnetwerksites, zoals Netlog, die inbreuk maken op die rechten. Op grond van het arrest van 24 november 2011, Scarlet Extended, C 70/10, is het aan de lidstaten om te voorzien in regels met betrekking tot deze rechterlijke bevelen. De regels moeten voldoen aan artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31, op grond waarvan de nationale autoriteiten geen maatregelen mogen treffen krachtens welke een hostingdienstverlener algemeen toezicht moet houden op de informatie die hij opslaat. Dit zou neerkomen op het actief toezicht houden op alle gegevens van al zijn klanten om toekomstige inbreuken op intellectuele eigendomsrechten te voorkomen. Een dergelijke algemene toezichtverplichting zou bovendien onverenigbaar zijn met artikel 3 van richtlijn 2004/48, dat bepaalt dat de in die richtlijn bedoelde maatregelen billijk en evenredig moeten zijn en niet overdreven kostbaar mogen zijn (zie arrest Scarlet Extended, punt 36).

Het Hof stelt vast dat een filtersysteem, zoals voortvloeit uit de vordering van SABAM, vereist dat actief toezicht wordt gehouden op nagenoeg alle gegevens van alle gebruikers van zijn diensten om toekomstige inbreuken op intellectuele eigendomsrechten te voorkomen, zodat hem een door artikel 15, lid 1, van richtlijn 2000/31 verboden algemene toezichtverplichting zou worden opgelegd.

Het intellectuele eigendomsrecht – beschermd door artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – is niet onaantastbaar en moet worden afgewogen tegen de bescherming van andere grondrechten, waaronder de bescherming van de vrijheid van ondernemerschap die exploitanten, zoals hostingdienstverleners, krachtens artikel 16 van het Handvest. Het filtersysteem leidt tot een ernstige aantasting van de vrijheid van ondernemerschap van de hostingdienstverlener, aangezien hij een ingewikkeld, kostbaar en permanent computersysteem zou moeten installeren dat alleen door hem zou worden bekostigd, hetgeen overigens in strijd zou zijn met de in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2004/48 gestelde eisen dat maatregelen ter bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten niet onnodig ingewikkeld of kostbaar mogen zijn. Er is derhalve geen juist evenwicht tussen deze rechten.

Bovendien beperken de gevolgen van dat rechterlijk bevel zich niet tot de hostingdienstverlener, aangezien het litigieuze filtersysteem ook grondrechten van de gebruikers van de diensten van de hostingdienstverlener kan aantasten, namelijk hun recht op bescherming van persoonsgegevens en hun vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie, welke rechten door de artikelen 8 en 11 van het Handvest worden beschermd.

De richtlijnen 2000/31, 2001/29 en 2004/48, gelezen en uitgelegd tegen de achtergrond van de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de toepasselijke grondrechten, staan eraan in de weg dat een hostingdienstverlener door de rechter wordt gelast een filtersysteem te installeren.


Terug