Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Scientology – internet providers en gedaagde 2

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Datum uitspraak:
08-06-1999
Rolnummer:
96/1048
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Scientology
Verweerder:
Internet Service Providers en gedaagde
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
11-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eisers zijn kerkgenootschappen uit Los Angeles en een uitgever uit Kopenhagen, tezamen Scientology genoemd. Gedaagden zijn internet providers (service providers) alsmede één gedaagde. Eisers stellen dat de Service Providers inbreuk maken op hun auteursrecht door het zonder toestemming van eisers aanwezig hebben, op hun computersystemen voor derden toegankelijk, van een verveelvoudiging van werken waarop zij het auteursrecht bezitten.

De rechtbank stelt voorop dat de activiteiten van de service providers beperkt zijn tot het doorgeven van informatie van en/of aan haar gebruikers en de opslag van die informatie. De service providers selecteren de informatie niet en bewerken haar evenmin. Zij verschaffen slechts de technische faciliteiten teneinde openbaarmaking door anderen mogelijk te maken.

De rechtbank is verder van oordeel dat de activiteiten van de service providers geen auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging inhouden. Het gaat hier om reproducties die ontstaan als gevolg van een handeling van de houder van een home page of de consument die thuis informatie opvraagt.

Een en ander neemt volgens de rechtbank niet weg dat de service provider die niet zelf openbaar maakt en verveelvoudigt, toch op grond van de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt gehouden kan zijn, zijn medewerking te verlenen en adequate maatregelen te nemen als hij ervan in kennis wordt gesteld dat een van de gebruikers van zijn computersysteem door middel van diens home page auteursrechtinbreuk pleegt of anderszins onrechtmatig handelt. Van de service provider mag een zekere mate van zorg worden verwacht ten aanzien van het voorkomen van verdere inbreuk.

Een service provider handelt onrechtmatig indien deze in kennis wordt gesteld dat een gebruiker van zijn diensten op diens homepage auteursrechtinbreuk pleegt of anderszins onrechtmatig handelt, terwijl aan de juistheid van die kennisgeving in redelijkheid niet valt te twijfelen, en niet ingrijpt. Daarbij speelt een rol dat de provider bedrijfsmatig handelt en de mogelijkheid heeft om de toegang tot de homepage af te sluiten. Dit levert geen schending op van het recht op vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in art. 10 EVRM, aldus de rechtbank.


Terug