Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Staat der Nederlanden (Raden van Discipline) – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
28-01-2019
Rolnummer:
DNL2018-0045
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
radenvandiscipline.nl
Eiser(es):
Staat der Nederlanden (Raden van Discipline)
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1306
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder is identiek aan de naam ‘’raden van discipline’’, welke onder de categorie ‘’Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen’’ valt als bedoeld in artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Staat der Nederlanden (Raden van Discipline) zetelende te ’s-Gravenhage. Onderdeel van deze publiekrechtelijke rechtspersoon zijn de ingestelde tuchtcolleges voor de advocatuur, de zogenoemde ‘’raden van discipline’’, waarmee Eiser deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. 

Verweerder is [X] uit Emmen. Verweerder is houder van de domeinnaam <radenvandiscipline.nl> (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam leidt naar een website waar informatie wordt verschaft over de ‘’raden van discipline’’. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Geschillenbeslechter stelt vast dat ‘’raden van discipline’’ de naam is waaronder tuchtcolleges duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelnemen als onderdeel van de Staat der Nederlanden. De Domeinnaam is identiek aan de naam ‘’raden van discipline’’. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft onweersproken gesteld dat er geen enkele indicatie is dat Verweerder bekend is onder de Domeinnaam. Van een recht of legitiem belang is ook geen sprake. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bekend moet zijn geweest met het gebruik van de naam ‘’raden van discipline’’ door Eiser, mede door de gestelde bekendheid van Eiser. Dit wordt bevestigd door de – verouderde – informatie die Verweerder op zijn website heeft geplaatst. Verweerder wekt hierdoor de schijn van een affiliatie met Eiser. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug