Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Stokke – Marktplaats

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak:
21-05-2012
Rolnummer:
107.001.948/01
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
marktplaats.nl
Eiser(es):
Stokke Nederland B.V.
Verweerder:
Marktplaats B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
28-06-2012
Kern:

Samenvatting

Appellante is Stokke AS, actief in de productie en handel van kwaliteitsmeubelen. Geïntimeerde is Marktplaats, een website waarvan met name particulieren gebruikmaken om (gebruikte) goederen te kopen en te verkopen. Stokke heeft in eerste aanleg gevorderd dat het Marktplaats verboden wordt advertenties te plaatsen waarin het merk Stokke of Tripp Trapp voorkomt in combinatie met een foto van een reproductie van een stoel van Stokke. De vordering is in eerste aanleg afgewezen. In hoger beroep vordert Stokke opnieuw dat Marktplaats advertenties met daarin voorkomend de naam Stokke en/of Tripp Trapp verwijdert.

Het hof oordeelt dat Marktplaats een host is in de zin van artikel 6:196c lid 4 BW en zich derhalve kan beroepen op de vrijwaring van dat artikel. De vraag of Marktplaats een dienstverlener in de zin van de artikel 14 Reh (Richtlijn economische handel), d.w.z. een host, is, moet (op grond van het l’Oréal/eBay-arrest van het EU Hof van Justitie) bevestigend worden beantwoord indien zij een ‘neutrale positie tussen de betrokken klant-verkoper en de potentiële kopers heeft ingenomen’, en ontkennend indien zij een ‘actieve rol’ heeft gespeeld. Het enkel opslaan van gegevens is daarvoor niet voldoende. Uit het L’Oréal/eBay-arrest blijkt dat de dienstverlener ook nog een ‘neutrale positie’ inneemt wanneer de technische mogelijkheid om advertenties te plaatsen wordt geboden, de dienst tegen betaling wordt verricht, de dienstverlener bepaalt hoe zijn dienst wordt verleend en hij algemene inlichtingen aan zijn klanten verstrekt. De dienstverlener neemt alleen dan geen neutrale positie in wanneer hij kennis van de inhoud van de advertentie heeft verkregen als gevolg van het spelen van een actieve rol tussen de klant-verkoper en de potentiële koper. Het hof concludeert dat Marktplaats een neutrale rol speelt tussen haar klanten-verkopers en de potentiële kopers en dat zij derhalve een opslagdienst (hosting-dienst) levert als bedoeld in artikel 6:196c lid 4 BW (artikel 14 Reh). Daar Marktplaats prompt handelt om inbreukmakende Stokke-advertenties te verwijderen zodra zij daarvan kennis heeft gekregen of had behoren te krijgen, kan Marktplaats zich met vrucht beroepen op de vrijwaring van dat artikel. Daarbij merkt het hof op dat de eisen voor vrijwaring niet zo ver gaan dat de host zelf, door te filteren, op zoek moet gaan naar onrechtmatige advertenties. In het geval aan de voorwaarden voor vrijwaring is voldaan en deze verplichting bovendien onevenredig is, dan zal het nalaten van de host om aan deze verplichting te voldoen niet als strijdig met de zorgvuldigheidsnorm kunnen worden beschouwd.

In het L’Oréal/eBay-arrest heeft het HvJEU over de uit de Handhavingsrichtlijn voortvloeiende beperkingen, het volgende gezegd: (i) In artikel 2 lid 3 van de Handhavingsrichtlijn is onder meer bepaald dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan artikel 15 Reh, dat de lidstaten verbiedt om de dienstverlener van onder meer artikel 14 Reh een algemene verplichting op te leggen om toe te zien op de informatie die zij opslaat of om actief te zoeken naar omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. De maatregelen die van zo’n dienstverlener kunnen worden verlangd kunnen dus niet bestaan in het actief surveilleren van alle gegevens van ieder van zijn klanten om elke toekomstige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten via de site van die dienstverlener te voorkomen. (ii) Ingevolge artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn moeten de bij die richtlijn bedoelde maatregelen, waaronder de maatregel van artikel 11, 3e volzin, billijk en evenredig zijn en mogen zij niet overdreven kostbaar zijn, terwijl uit artikel 3 van die richtlijn tevens volgt dat de in een bevel omschreven maatregelen geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer mogen scheppen.

Stokke vordert onder andere dat Marktplaats een preventieve controle uitvoert voordat advertenties worden geplaatst en dat er aan de hand van selectiecriteria advertenties worden verwijderd. Deze vorderingen zijn disproportioneel, ze leveren Stokke slechts geringe voordelen op (een besparing van enkele honderden euro’s per jaar, voorkoming van plaatsing van een beperkt aantal inbreukmakende advertenties), terwijl daaraan voor Marktplaats aanmerkelijk grotere nadelen zijn verbonden (kostenverhoging, devaluatie van de aantrekkelijkheid van de door haar aangeboden dienst). Dit brengt het hof tot de conclusie dat die vorderingen niet in een redelijke verhouding staan tot het daarmee nagestreefde doel. Stokke vordert tevens dat Marktplaats de NAW-gegevens van al haar klanten-adverteerders verstrekt, die via marktplaats.nl inbreukmakende stoelen aanbieden. Marktplaats registreert alleen de e-mailadressen en kan niet altijd over de NAW-gegevens beschikken. Toewijzing van deze vordering zou met zich brengen dat ook de NAW-gegevens van een grote groep van ‘onschuldige’ en niet tot opgave van de identiteit verplichte personen worden geregistreerd. Dit is alleen te rechtvaardigen wanneer daarmee een voldoende zwaarwegend belang wordt gediend. Een dergelijk belang wordt door Stokke niet aangevoerd. Het ‘bevorderen van een veilige handel’ is onvoldoende; de vorderingen zijn disproportioneel (artikel 11, 3e volzin, Handhavingsrichtlijn/artikel 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn) en niet gerechtvaardigd op grond van artikel 8 Wbp.

Het hof wijst de vorderingen van Stokke af en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.


Terug