Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Ticken B.V. - Media Village B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
05-06-2014
Rolnummer:
DNL2014-0015
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
tet.nl
Eiser(es):
Ticken B.V.
Verweerder:
Media Village B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Domeinnaamhandel
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
01-08-2014
Kern:

Samenvatting

Eiser is Ticken B.V., houder van het woordmerk TET. Eiser biedt via verschillende websites online cursussen aan. Verweerder is Media Village B.V., houder van de domeinnaam tet.nl. Verweerder houdt zich bezig met de handel in domeinnamen. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

Allereerst stelt de geschillenbeslechter vast dat de domeinnaam tet.nl van verweerder identiek is aan het TET merk van eiser. Het top level domain ‘.nl’ dient immers bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing gelaten te worden.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter voorop dat het enkele feit dat een domeinnaam is geparkeerd of kennelijk met het oog op verkoop is geregistreerd, op zich niet betekent dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Eiser dient prima facie aannemelijk te maken dat verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Onbetwist is dat verweerder geen eigen merk- of handelsnaamrechten heeft ten aanzien van het merk en dat verweerder niet bekend is onder de domeinnaam. Verweerder heeft hier tegenover gesteld dat de domeinnaam op velerlei wijze toepasbaar is, zodat niet ondenkbaar is dat deze in de toekomst op legitieme wijze benut kan worden, zonder daarbij inbreuk te maken op het merk van eiser. Mede gelet op de inhoud van de website die aan de domeinnaam is gekoppeld, meent de geschillenbeslechter dat het niet ondenkbaar is dat de domeinnaam in de toekomst op legitieme wijze kan worden benut. Aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de geschillenregeling wordt niet voldaan.

Ten overvloede stelt de geschillenbeslechter vast dat er geen nadere omstandigheden zijn waaruit blijkt dat verweerder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Daarnaast stelt de geschillenbeslechter vast dat het enkele feit dat de domeinnaam te koop is aangeboden, onvoldoende is om aan te tonen dat er sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw. Daarvoor dienen nadere omstandigheden te worden aangetoond en eiser heeft het bestaan van deze aanvullende omstandigheden niet voldoende aannemelijk gemaakt. De geschillenbeslechter stelt dan ook ten overvloede vast dat er geen sprake is van een registratie dan wel gebruik van de domeinnaam te kwader trouw.

De vordering wordt afgewezen, omdat er niet wordt voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 sub b en c van de geschillenregeling.


Terug