Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

XS4ALL Internet B.V. – [X], Silvercloud Computing

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
05-12-2018
Rolnummer:
DNL2018-0059
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
cloudxs4all.nl en ipxs4all.nl
Eiser(es):
XS4ALL Internet B.V.
Verweerder:
[X], Silvercloud Computing
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1321
Publicatiedatum:
27-03-2019
Kern:

Het merk en de domeinnamen stemmen verwarringwekkend overeen. De toevoegingen ‘’cloud’’ en ‘’ip’’ zijn beide technisch en volledig beschrijvend van aard. Het passief houden van de Domeinnamen, door deze niet te koppelen aan actieve websites, levert onder de genoemde omstandigheden geen recht of legitiem belang op bij de Domeinnamen. Het verweer van Verweerder dat het merk van Eiser niet wordt beschadigd gaat dan ook niet op. Aangeboden diensten lijken te overlappen. De Geschillenbeslechter acht het overduidelijk dat er sprake is van domeinnaamkaping.

Samenvatting

Eiser is XS4ALL uit Amsterdam, een internet service provider voor bedrijven en consumenten in Nederland. Zij is houder van de handelsnaam ‘’XS4ALL Internet B.V.’’ en van het Benelux woordmerk XS4ALL (hierna: Merk). 

Verweerder is [X], Silvercloud Computing uit Nijkerk. Zij verleent eveneens computerdiensten. Verweerder heeft de domeinnamen <cloudxs4all.nl> en <ipxs4all.nl> (hierna: Domeinnamen) geregistreerd. Aan de Domeinnamen is geen actieve website gekoppeld. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Het Merk en het typerende XS4ALL deel van de handelsnaam zijn geheel in de Domeinnamen opgenomen. De Domeinnamen zijn verwarringwekkend overeenstemmend nu het Merk en het dominante element van de handelsnaam van Eiser ook het kenmerkende deel zijn van de Domeinnamen. De toevoegingen ‘’cloud’’ en ‘’ip’’ zijn binnen het internet reeds geruime tijd gebruikelijk, ze zijn beide technisch en volledig beschrijvend van aard. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder maakt zonder toestemming van Eiser, door middel van de Domeinnamen, gebruik van het bekende en reeds lang bestaande Merk van Eiser. Beiden zijn primair gericht op de Nederlandse markt, gezien de ‘’.nl’’ en Eiser is op deze markt reeds een lange tijd actief. Bovendien stelt de Geschillenbeslechter dat het passief houden van de Domeinnamen, door deze niet te koppelen aan actieve websites, onder de genoemde omstandigheden geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen oplevert. Tot slot heeft Verweerder niet aangetoond dat hij als individu of onderneming algemeen bekend is onder de Domeinnamen. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gelet op het feit dat Verweerder ook actief is als ICT-onderneming, is het zeer aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van Eiser. Van belang is voorts dat het merk XS4ALL niet een generieke naam is of een naam die toevallig voor een domeinnaam wordt gekozen. Aangezien de door Eiser en Verweerder aangeboden diensten lijken te overlappen is het voor de Geschillenbeslechter voldoende aannemelijk dat Verweerder de Domeinnamen registreerde om op de bekendheid van Eiser mee te varen. De Geschillenbeslechter acht het dan ook overduidelijk dat er sprake is van domeinnaamkaping. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug