Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hoe kan een domeinnaamgeschil worden opgelost?

Er zijn verschillende redenen waarom u bezwaar kunt hebben tegen de domeinnaam van een ander. De belangrijkste zijn: inbreuk op uw merkrecht en inbreuk op uw handelsnaam. Een bekende persoon, een overheidsinstantie of een instelling kan onder omstandigheden aanspraak maken op een domeinnaam als deze de naam van die persoon, instantie of instelling omvat. Hieronder wordt kort uiteengezet wanneer dat het geval kan zijn. De beschrijving is niet uitputtend en is geen juridisch advies. 

Aan welke instanties kunt u een domeinnaamgeschil voorleggen?

In veel landen bestaan speciale regelingen voor het oplossen van domeinnaamgeschillen. Het voordeel van een dergelijke regeling kan zijn dat deze sneller en goedkoper tot een oplossing leidt dan wanneer u naar de rechter stapt.

.nl-domeinnamen
SIDN biedt bij een geschil over een .nl domeinnaam als alternatief voor een procedure bij de rechter Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. De geschillenregeling beoogt een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief te bieden voor een gang naar de rechter. De geschillen worden beslecht door erkende onafhankelijke specialisten op het gebied van domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten. SIDN heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de beslechting van de geschillen. De geschillenregeling verloopt via het WIPO, hier kunt u meer informatie vinden over het starten van de geschillenregeling.

andere nationale topleveldomeinen
Veel nationale domeinen (onder meer .uk, .fr, .be en .de), kennen een eigen arbitrageregeling. Deze zijn te vinden op de site van de betreffende registers.

generieke toplevel-domeinnamen
Conflicten betrekking hebbend op een domeinnaam die inbreuk maakt op een merk onder een generiek toplevel-domein (bijvoorbeeld .com, .net, .org, info, etc) kunnen worden beslecht via de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). Ook hier kan de merkhouder ervoor kiezen het conflict aan de rechter voor te leggen. Als merkhouder kunt u uw conflict aan de Nederlandse rechter voorleggen wanneer de tegenpartij in Nederland is gevestigd of wanneer de inbreuk in Nederland plaatsvindt.

Waartoe kunt u worden veroordeeld, als uw domeinnaam inbreuk maakt op rechten van een ander?

In een gerechtelijke procedure kunt u:

  • een verbod krijgen om de domeinnaam nog langer te gebruiken, versterkt met een dwangsom.
  • verplicht worden om de domeinnaam aan de eiser over te dragen of om de domeinnaam door te halen.
  • veroordeeld worden tot betaling van een (voorschot op de) schadevergoeding (Dit komt in kort geding echter zelden voor).
  • veroordeeld worden in de volledige kosten van de procedure.

In de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen kunt u:

  • veroordeeld worden tot het overdragen van de domeinnaam aan de eiser.
  • in tegenstelling tot de arbitrageregeling kent de Geschillenregeling geen proceskostenveroordeling. Uiteraard staat het ontbreken van een proceskostenveroordeling er niet aan in de weg dat degene die een procedure winnend afsluit zijn wederpartij kan dagvaarden voor de schade die zij ter zake heeft geleden.
  • indien de domeinnaamhouder een verweerschrift indient, gebruik maken van de mediationprocedure van SIDN.

Hoeveel kost een procedure?

Gerechtelijke procedure in Nederland:
De belangrijkste kosten van een procedure zijn de kosten van uw advocaat. Advocaten worden meestal per uur betaald en het tarief van een advocaat varieert tussen de € 100 en de € 400 per uur (of meer), afhankelijk van zijn of haar ervaring, specialisatie en type kantoor. De advocaatkosten van een kort geding procedure kunnen variëren van € 2.500 tot € 25.000, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. De proceskostenveroordeling wordt gebaseerd op de indicatietarieven voor IE-zaken, in plaats van op het gebruikelijke liquidatietarief. De indicatie voor een eenvoudig kort geding bedraagt € 6.000,-, overige kort gedingen € 15.000,-. Bodemzaken kunnen oplopen tot € 25.000,-.

Als u gedaagde bent in een kort geding procedure bent u niet verplicht u te laten bijstaan door een advocaat. Wilt u echter een tegenvordering instellen (bijvoorbeeld om een beslag op een domeinnaam op te heffen) dan heeft u wel een advocaat nodig. Gezien het technisch-juridische karakter van domeinnaamconflicten is het doorgaans aan te bevelen ook in andere gevallen een advocaat in te schakelen.

Voor (zakelijke) conflicten over domeinnamen is het in principe niet mogelijk om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen.

Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen:
De geschillenregeling biedt niet de mogelijkheid tot een proceskostenveroordeling. Hoewel u voor de geschillenregeling geen advocaat nodig heeft, is het vaak wel verstandig de hulp van een advocaat in te roepen. Omdat de procedure in beginsel beperkt is tot één schriftelijke ronde en eventueel mediation, zullen deze kosten lager kunnen zijn dan voor een kortgeding-procedure.