Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Verklarende woordenlijst

Bodemprocedure
Procedure bij de rechter in eerste aanleg waarbij de zaak in zijn geheel wordt behandeld. In deze procedure is ruimte voor repliek en dupliek; en pleidooi. De bodemprocedure duurt langer dan de kort geding procedure.

BVIE
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Dit verdrag stelt regels omtrent merken en modellen en omschrijft welke rechten toekomen aan de rechthebbenden op het merk of model om op te treden tegen inbreuken. 

Competentie
Bevoegdheid van de rechter en de rechtbank. De rechter is niet competent wanneer het geding bij de verkeerde instantie of in de verkeerde plaats is ingesteld.

Dagvaarding
Akte welke door de deurwaarder in opdracht van eiser wordt uitgereikt aan de gedaagde. De dagvaardig verwoordt onder andere wie er wordt gedaagd en wat de vordering is, de datum en de plaats van de zitting.

Dictum
Einduitspraak door de rechter.

Eis in conventie
Vordering van de eiser. In zaken betreffende domeinnamen wordt in de meeste gevallen onder meer gevorderd dat de inbreuk dient te worden gestaakt en dat de domeinnaam worden overgedragen aan eiser. De vordering wordt ingesteld bij dagvaarding.

Eis in reconventie
Tegenvordering door de gedaagde. 

Executiegeschil
Een geschil over de tenuitvoerlegging van een titel zoals een eerder verkregen vonnis.

Ex parte geschil
Uitspraak van de rechter waarbij de gedaagde partij niet aanwezig hoeft te zijn en ook niet wordt opgeroepen voor de zitting. Een ex parte geschil biedt uitkomst wanneer een inbreuk dreigt en een kort geding procedure te lang duurt. De rechter wijst het verzoek toe wanneer er daadwerkelijk sprake is van inbreuk en het om een spoedeisende zaak gaat. Een zaak is spoedeisend wanneer het uitstel van maatregelen onherstelbare schade zou aanrichten. Over het algemeen wordt de ex parte procedure voornamelijk gebruikt voor een verbod op de verkoop van namaakproducten, een enkele keer gaat een ex parte geschil over een domeinnaam.

Gedaagde 
De partij die wordt opgeroepen voor de rechter vanwege een (vermeende) inbreuk door diens domeinnaam.

Handelsnaam
Een onderneming wordt gedreven onder een handelsnaam. Deze handelsnaam ontstaat door gebruik van deze naam, doordat de onderneming onder een bepaalde naam handelt en naar buiten treedt. Inschrijving is niet vereist.

Hnw
Handelsnaamwet. In de handelsnaamwet wordt geregeld wanneer een naam die door een onderneming wordt gedreven, een handelsnaam is. 

Hoger beroep
Wanneer één der partijen zich niet kan vinden in de uitspraak in eerste aanleg, kan binnen enkele weken hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof bekijkt de zaak dan opnieuw, binnen de bezwaren die partijen tegen het vonnis in eerste aanleg hebben ingediend.

Kort geding
Type procedure bij de rechter in eerste aanleg. Een kort geding is een spoedprocedure die eerder aanvangt dan de reguliere bodemprocedure. Gevolg daarvan is wel dat niet iedere vordering kan worden ingesteld: enkel voorzieningen die de voortdurende inbreuk een halt toeroepen kunnen worden toegewezen. Voor schadevergoeding is geen plaats in een kort geding procedure. Bij deze procedure moet er sprake zijn van spoedeisend belang. Om de voorziening die is toegewezen in kort geding definitief te maken, dient deze in een bodemprocedure te worden goedgekeurd.

Merk
Een ingeschreven woord- of beeldmerk bij het BBIE, OHIM of WIPO geregistreerd. Een geregistreerd merk geeft de rechthebbende de bevoegdheid op te treden tegen domeinnamen waarin het merk voorkomt dan wel sterk gelijkende domeinnamen.

NTD
Notice-and-Take-Down (NTD) is een melding (notificatie) van een belanghebbende of willekeurige derde, waarin bezwaar gemaakt wordt tegen bepaalde informatie die beschikbaar is op het Internet. Het bezwaar richt zich tot een (rechts-) persoon die in staat is de betreffende informatie te verwijderen of ontoegankelijk te maken. In een NTD wordt niet de primair verantwoordelijke aangesproken, maar een derde die als ‘tussenpersoon’ informatie op het internet toegankelijk maakt. Deze tussenpersoon is niet inhoudelijk bij het informatieaanbod betrokken. Het prototypische voorbeeld hiervan is de hostende Internet Service Provider (ISP). Het kan echter ook de beheerder van een zoekmachine, de online marktplaats, de domeinnaamregistratie, de beheerder van een cache, de access provider of de verspreider van P2P software zijn. Bij de NTD-uitspraken die gepubliceerd worden op DomJur.nl staat de aansprakelijkheid van deze tussenpersonen en hun verantwoordelijkheid om bepaalde onrechtmatige informatie ontoegankelijk te maken centraal.

Onderscheidend vermogen
Een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer het zich onderscheidt van de anderen. Een fantasienaam heeft meer onderscheidend vermogen doordat het uniek is, terwijl een term uit het spraakgebruik minder onderscheidend vermogen oplevert. Dat verkleint de beschermingsomvang waar de rechthebbende van het merk zich op kan beroepen.

Onrechtmatige daad
Een handelen of nalaten waardoor iemand een ander schade toebrengt. Wanneer aansprakelijkheid wordt vastgesteld, dient de schade te worden vergoed. Algemene rechtsgrond op welke basis een schadevergoeding kan worden gevorderd voor onrechtmatig handelen.

Petitum
Vordering.

Proceskostenveroordeling
In zaken betreffende de Intellectuele Eigendom (IE), wordt in plaats van het gebruikelijke liquidatietarief de volledige proceskosten van de in het gelijk gestelde partij vergoed. De partij die heeft ‘verloren’ dient dan de werkelijke proceskosten van de wederpartij te dragen, naast de kosten die de partij zelf heeft gemaakt. De Raad voor de Rechtspraak heeft indicatietarieven vastgesteld voor deze proceskostenveroordeling, voor een eenvoudige zaak in kort geding geldt een indicatietarief van € 6.000,- als redelijke proceskostenveroordeling. 

Typefout-domeinnamen
Domeinnamen die lijken op bekende merken of handelsnamen maar daar net enkele karakters van afwijken. Deze domeinnamen worden geregistreerd om voordeel te halen uit de bekendheid van het betrokken merk of handelsnaam. 

Uitvoerbaar bij voorraad
Wanneer bij de einduitspraak wordt beslist dat het vonnis uitvoerbaar is bij voorraad, kan het vonnis per direct ten uitvoer worden gelegd en hoeft niet te worden gewacht tot de termijn om eventueel hoger beroep in te stellen voorbij is.

Verstek
Wanneer de gedaagde niet verschijnt op de zitting, kan hem verstek worden verleend. De rechter gaat na of de dagvaardig correct is uitgebracht waardoor gedaagde op de hoogte is van de zitting. Indien verstek wordt verleend aan de gedaagde, wordt de vordering van eiser toegewezen tenzij deze vordering onredelijk is. Tegen verstek kan de gedaagde verzet aantekenen. 

Verweerder
De partij die wordt opgeroepen voor de rechter vanwege een (vermeende) inbreuk door diens domeinnaam.